Studia doktoranckie

Kierownik: Dr hab. inż. Andrzej Myśliński 

Instytut Badań Systemowych PAN od dnia 1 października 1995 r. prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie „Techniki Informacyjne-teoria i zastosowania” (w latach 1995-2010 pod nazwą „Informatyka w zarządzaniu i finansach”). Początkowo działały pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka, później studiami kierował prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec, a od marca 2012 – dr hab. inż. Andrzej Myśliński, prof. instytutu.

Zgodnie z zapisem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018r, poz. 1668) oraz „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. z 2018r, poz. 1669), od dnia 1 października 2018 roku zmienił się tryb kształcenia doktorantów w Polsce. Dotychczasowe studia doktoranckie, bez prawa do rekrutacji nowych studentów, mogą istnieć tylko do 13 grudnia 2023 r. Kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich odbywa się od dnia 1 października 2019 roku. W maju 2019 r. IBS PAN wraz z kilkoma partnerami powołał Szkołę Doktorską „Technologie Informacyjne i Biomedyczne” (TIB PAN). Więcej informacji o tej szkole doktorskiej można znaleźć na stronie: szkoladoktorskatib.edu.pl oraz na ibspan.bip.gov.pl/szkola-doktorska/szkola-doktorska-tib-pan.html

W ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich IBS PAN „Techniki Informacyjne-teoria i zastosowania” w latach 2000–2021 obroniono łącznie 53 rozpraw doktorskich, w tym kilka z wyróżnieniem.

Program studiów obejmuje, prowadzone dwa razy w miesiącu, seminaria w ramach których, wykładowcy prezentują najnowsze osiągnięcia nauki w szeroko pojętych zastosowaniach informatyki, sztucznej inteligencji, technikach internetowych i multimedialnych.

Osiągnięciem Kierownictwa Studiów  jest wydawanie, począwszy od 1999 roku publikacji książkowych, „Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy” pod red. prof. Jerzego Hołubca, od 2011 roku pod zmienionym tytułem „Techniki informacyjne – teoria i zastosowania”. Od roku 2012 publikacja ukazuje się pod redakcją dr hab. inż. Andrzeja Myślińskiego – kierownika Studiów. Zawiera ona zbiór 10-15 artykułów, związanych z tematyką przygotowywanych rozpraw doktorskich.

W ramach organizowanych Sesji Młodych Pracowników Nauki, w cyklicznych konferencjach BOS, FedCSIS, IWIFSGN oraz Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics, doktoranci studiów prezentują  wyniki prowadzonych badań w recenzowanych materiałach konferencyjnych (IEEE, AIP, MATECH). W ostatnich latach doktoranci publikują również artykuły w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym z listy A MNiSW oraz w publikacjach książkowych.

Kontakt: studokt[at]ibspan.waw.pl

Skip to content