Deklaracja dostępności

Instytut Badań Systemowych PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.ibspan.waw.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 1996-01-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-01.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej dostepnosc@ibspan.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku możliwe jest za pomocą 2-óch wejść – wejścia od strony ul. Newelskiej oraz wejścia od strony ul. Obozowej z parkingu wewnętrznego Instytutu.
  Do wejścia od strony Newelskiej prowadzą schody oraz winda dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, natomiast przy wejściu od strony Obozowej znajdują się wyłącznie schody. Dla gości przeznaczone jest wejście od strony ul. Newelskiej.
 • Nad wejściami brak jest systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia od strony przy ul. Newelskiej.
  Przejścia zabezpieczone bramkami ograniczającymi poruszanie się osób niepełnosprawnych znajdują się na II oraz III piętrze budynku.
 • Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach użytkowych budynku. W budynku znajdują się windy dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w piwnicy, od strony wejścia od ul. Newelskiej.
 • Na parkingu wewnętrznym Instytutu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Instytucie nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (za wyjątkiem przycisków w windzie) ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W Instytucie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Wjazd na parking wewnętrzny Instytutu znajduje się od strony ul. Newelskiej.
Skip to content