Komisja Statystyki

Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk

Aktualności

Misja

Komisja Statystyki Komitetu Matematyki PAN działa na podstawie Regulaminu Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk, uchwalonego 28 marca 2012 r.

Komisja koncentruje się na działaniach i inicjatywach sprzyjających rozwojowi statystyki w Polsce.

Skład osobowy Komisji Statystyki

w kadencji 2020-2023

W dniu 11.XII.2020 r. Prezes PAN zaaprobowal następujący skład Komisji Statystyki Komitetu Matematyki PAN:

 1. Prof. dr hab. Małgorzata BogdanUniwersytet Wrocławski, członek KM – przewodnicząca Komisji
 2. Dr hab. Anna DudekAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 3. Dr hab. inż. Katarzyna FilipiakPolitechnika Poznańska
 4. Prof. dr hab. Przemysław GrzegorzewskiPolitechnika Warszawska i IBS PAN
 5. Prof. dr hab. Augustyn MarkiewiczUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 6. Dr hab. Błażej MiasojedowUniwersytet Warszawski
 7. Prof. dr hab. Jan MielniczukPolitechnika Warszawska i IPI PAN – członek KM
 8. Prof. dr hab. Wojciech NiemiroUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytet Warszawski
 9. Dr Wojciech RejchelUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 10. Prof. dr hab. inż. Zbigniew SzkutnikAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Informacje o bieżącej działalności Komisji Statystyki

Kryteria oceny rozpraw doktorskich i habilitacyjnych ze statystyki matematycznej

(dyscyplina matematyka, dziedzina nauk matematycznych)

Opracowane przez zespół w składzie: prof. Tadeusz Bednarski, prof. Tadeusz Caliński, prof. Jan Mielniczuk (przewodniczący) i prof. Wojciech Niemiro.

Doktoraty/habilitacje ze statystyki matematycznej dotyczą badań o naturze zjawisk losowych, związanych z analizą danych doświadczalnych, planowania eksperymentów losowych oraz podejmowania decyzji lub problemów wnioskowania w warunkach niepewności, przy wykorzystaniu formalizmu matematycznego i metod matematycznych.

Problematyka traktowana w pracach doktorskich oraz w rozprawach i w dorobku habilitacyjnym powinna być ujęta w języku matematycznym.

W myśl ustawy, rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. W statystyce matematycznej oryginalne rozwiązanie problemu naukowego może obejmować:

 • zaproponowanie i zbadanie nowych metod lub podanie nowych własności znanych metod w ogólnych problemach wnioskowania w parametrycznych i nieparametrycznych modelach statystycznych,

 • budowę lub rozwinięcie istniejących modeli statystycznych w odniesieniu do potencjalnie nowych zagadnień praktycznych,

 • oryginalne badania empiryczne dla określenia nowych związków pomiędzy istniejącym zapleczem probabilistycznym i badanym zjawiskiem (w szczególności, podstawową częścią osiągnięcia naukowego może być zaproponowanie nowego adekwatnego opisu zjawiska losowego bądź nowej metodologii),

 • oryginalne badania empiryczne wymagające udoskonalenia istniejących metod analitycznych lub obliczeniowych.

Analiza problemu naukowego i jego rozwiązanie może dokonywać się przy użyciu formalizmu matematycznego jak i przy wykorzystaniu metod opartych na analizie danych i symulacjach.

Kryterium oryginalności rozumowania matematycznego i jego zaawansowania technicznego jest jednym z równorzędnych kryteriów oceny rozprawy doktorskiej, obok oryginalności i ważkości zaproponowanych metod modelowania statystycznego i wnioskowania oraz oryginalności i ważkości ich statystycznych uzasadnień opartych na analizie danych i symulacjach. Spełnienie któregokolwiek z tych kryteriów jest warunkiem wystarczającym do pozytywnej oceny pracy.

Takie same kryteria powinny być stosowane przy ocenie rozprawy i dorobku habilitacyjnego ze statystyki matematycznej, przy uwzględnieniu wymogu ustawy mówiącego, że osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, winno w tym przypadku stanowić znaczny wkład autora w rozwój dyscypliny.

Lista osób mających uprawnienia do recenzowania rozpraw

Informacji o liście osób uprawiających statystykę matematyczną oraz statystykę stosowaną, mających stopień doktora habilitowanego, udziela prof. Jan Mielniczuk (e-mail: miel@ipipan.waw.pl).

Konferencje

zorganizowane pod patronatem Komisji Statystyki

Historia Komisji Statystyki

W protokole posiedzenia Komitetu Nauk Matematycznych PAN w dniu 16 czerwca 1972 r. czytamy: „Doc. dr Caliński omówił sytuację w dziedzinie statystyki matematycznej w Polsce. Odczuwany jest duży brak specjalistów z tego zakresu. W toku dyskusji uznano sprawę kształcenia kadr z dziedziny statystyki matematycznej za bardzo pilną i zwrócono się do doc. dra Calińskiego z prośbą o przedstawienie Prezydium Komitetu wniosków w sprawie powołania Komisji ds. Statystyki Matematycznej”. W dniu 7 września 1972 r. doc. dr hab. Tadeusz Caliński przesłał na ręce prof. dra hab. Bogdana Bojarskiego sekretarza naukowego Komitetu Nauk Matematycznych PAN pismo precyzujące zakres działania oraz skład Komisji. Zakres działania Komisji określony został następująco:

 1. Zbadanie sytuacji w nauczaniu statystyki matematycznej na kierunkach matematyki, a zwłaszcza możliwości uruchomienia specjalizacji ze statystyki matematycznej na przynajmniej jednym uniwersytecie.
 2. Zbadanie możliwości i ewentualne zgłoszenie propozycji uruchomienia studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych (stacjonarnych) w zakresie teorii i zastosowań statystyki matematycznej w najbardziej zaawansowanych ośrodkach naukowych.
 3. Stymulowanie kształcenia na najwyższym poziomie matematyków i innych pracowników nauki zainteresowanych twórczym rozwijaniem teorii i metod statystyki matematycznej poprzez:
  1. patronowanie regionalnym seminariom ze statystyki matematycznej,
  2. inicjowanie wakacyjnych szkół ze statystyki matematycznej,
  3. zgłaszanie i opiniowanie wniosków o stypendia na staże krajowe i zagraniczne w zakresie statystyki matematycznej.
 4. Zainicjowanie i podtrzymywanie ogólnokrajowej współpracy i wymiany informacji między zainteresowanymi środowiskami naukowymi dla umożliwienia realizacji zadań wymienionych w punktach 1- 3.
 5. Popieranie i rozwijanie zagranicznych kontaktów naukowych zwłaszcza przez stwarzanie warunków umożliwiających wymianę wykładowców (patrz punkt 3b), odbywanie studiów i staży zagranicznych (patrz punkt 3c) oraz udział statystyków polskich w międzynarodowych imprezach naukowych.
 6. Przyczynianie się do szerszego dopływu czasopism i książek ze statystyki matematycznej do bibliotek ośrodków naukowych zainteresowanych teorią i zastosowaniami statystyki matematycznej.
 7. Roztoczenie opieki nad tematami ze statystyki matematycznej w planach badań naukowych, głównie w problemie węzłowym 06.1.1 i oferowanie pomocy w ich opiniowaniu.
 8. Współpracowanie z wydawnictwami w zakresie planów wydawniczych dotyczących książek ze statystyki matematycznej, autorów polskich oraz tłumaczeń, a także współpracowanie z redakcjami czasopism publikujących prace ze statystyki matematycznej celem wpływania na właściwy rozwój piśmiennictwa z tej dziedziny.

Prezydium Komitetu Nauk Matematycznych PAN na posiedzeniu w Lublinie w dniu 19 września 1972 r. powołało Komisję ds. Rozwoju Statystyki Matematycznej w Polsce oraz zaakceptowało tezy w sprawie zakresu działania Komisji przedstawione w piśmie doc. dra hab. Tadeusza Calińskiego z dnia 7 września 1972 r. Komitet stwierdził, że w miarę swych organizacyjnych i finansowych możliwości będzie udzielał Komisji wszelkiej niezbędnej pomocy organizacyjnej i finansowej. Pierwsze działania Komisja podjęła w listopadzie 1972 r., a jej pierwsze posiedzenie plenarne odbyło się w dniu 13 lutego 1973 r. we Wrocławiu.

W latach 1972-2012 Komisja odbyła czterdzieści dziewięć posiedzeń: Wisła – 22, Poznań – 11, Warszawa – 9, Błażejewko – 3, Wrocław – 3, Olsztyn – 1, Zielona Góra – 1. Ponadto zorganizowanych zostało 37 konferencji ze statystyki matematycznej (w tym 13 międzynarodowych): Wisła – 23, Błażejewko – 5, Będlewo – 2, Poznań -2, Jachranka – 1, Kozubnik – 1, Łagów – 1, Olsztyn – 1, Szklarska Poręba – 1.

Zmiany w regulaminie Komitetu Matematyki PAN uchwalone w 2012 roku, zgodnie z którymi członkami komisji KM mogą być wyłącznie członkowie Komitetu Matematyki, uniemożliwiły powołanie Komisji Statystyki na praktykowanych do tego czasu zasadach, zapewniających obecność w Komisji reprezentantów większości krajowych ośrodków badawczych. Dla zapewnienia kontynuacji prac podjętych przez Komisje w poprzednich kadencjach powołano Zespół ds. Konferencji w Wiśle, w którego skład – oprócz czlonków Komisji Statystyki – weszli i inni reprezentanci środowiska. W 2016 roku zmieniono nazwę zespołu na Zespół ds. Rozwoju Statystyki Matematycznej i Jej Zastosowań.

In memoriam

Polecamy

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Sekcja Statystyki Matematycznej Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Statystyka Matematyczna i Analiza Danych (SMAD)

Statystyka Matematyczna i Analiza Danych (SMAD) - specjalność na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Fundacja Naukowa Smarter Poland

Rozwój statystyki w Polsce

Skip to content