Regulamin egzaminu

Zasady walidacji

Regulamin stacjonarnego egzaminu w ramach kwalifikacji
Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation

Przystąpienie do egzaminu.

 1. Na egzamin należy stawić się najpóźniej 20 minut przed terminem rozpoczęcia.
 2. Przed rozpoczęciem egzaminu prowadzący egzamin sprawdza tożsamość każdego uczestnika na podstawie dowodu osobistego lub paszportu oraz pokwitowanie wniesienia opłaty egzaminacyjnej.
 3. Przed rozpoczęciem egzaminu każdy uczestnik okazuje egzaminatorowi kopię świadectwa dojrzałości lub dokumentu równoważnego. W przypadku grupy osób skierowanej na egzamin przez instytucję/przedsiębiorstwo należy okazać podpisane przez uprawnioną osobę zbiorowe oświadczenie, że w dokumentach osobowych osób skierowanych do walidacji znajdują się dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacji pełnej na IV poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 4. Przed rozpoczęciem egzamin uczestnik:
  • podpisuje wydrukowaną kartę zgłoszenia na egzamin, którą wcześniej przysłał mailem organizatorom egzaminu;
  • podpisuje niniejszy Regulamin egzaminu, w szczególności punkt “Publikacja wyników egzaminu”;
  • otrzymuje numer identyfikacyjny na liście egzaminacyjnej, który ma obowiązek wpisać jako swój identyfikator na wszystkich materiałach egzaminacyjnych.
 5. Lista uczestników wraz z ich numerami identyfikacyjnymi jest zamykana przed rozpoczęciem egzaminu.
 6. Do egzaminu certyfikującego mogą przystąpić osoby, które potwierdziły podpisem akceptację niniejszego Regulaminu, w szczególności punkt “Publikacja wyników egzaminu” oraz skutecznie wniosły opłatę egzaminacyjną lub przekażą egzaminatorowi kopię potwierdzenia wniesienia opłaty egzaminacyjnej.

Przebieg egzaminu.

 1. W sali egzaminacyjnej uczestników egzaminu obowiązuje zakaz posiadania i używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych lub materiałów pomocniczych w jakiejkolwiek formie.
 1. Egzamin ma charakter indywidualny. Zabronione jest korzystanie z jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej oraz materiałów innych niż otrzymane od egzaminatora.
 2. W przypadku korzystania z niedozwolonej pomocy, egzaminator ma obowiązek natychmiastowego wykluczenia takiej osoby z egzaminu i sporządzenia stosownej notatki włączanej do protokołu z egzaminu.
 3. W przypadku wykluczenia osobie wykluczonej nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej
 4. Wyjście z sali egzaminacyjnej przed ukończeniem egzaminu jest możliwe jedynie w przypadku zwrotu testu egzaminacyjnego i notatek. Ocenie podlega zwrócony test.

Ocena i przesłanie certyfikatów.

 1. Prace egzaminacyjne są oceniane przez egzaminatora prowadzącego egzamin, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty egzaminu.
 2. Na egzaminie można uzyskać maksymalnie 35 pkt. Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 21 pkt (60%).
 3. Uczestnicy otrzymują informację o wynikach egzaminu pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia na egzamin.
 4. Certyfikat w ramach kwalifikacji „Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation” otrzymują tylko osoby, które osiągnęły minimalną liczbę punktów i skutecznie wniosły opłatę za egzamin.
 5. Certyfikat zdania egzaminu wysyłany jest do uczestnika tradycyjną pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres podany na formularzu zgłoszenia na egzamin.
 6. Od wyników egzaminu przysługuje prawo odwołania do Dyrektora IBS PAN.

Publikacja wyników egzaminu.

 1. Lista uczestników, którzy zdali egzamin, publikowana jest na stronie internetowej Certyfikatu. Uczestnik może nie wyrazić zgody na publikację swojego imienia i nazwiska. Wtedy publikacji podlega jedynie numer przyznanego certyfikatu, jego nazwa i data.
 2. Opublikowana lista uczestników, którzy zdali egzamin i wyrazili zgodę na publikację zawiera następujące informacje:
  • Nr certyfikatu
  • Data certyfikatu (na certyfikacie)
  • Nazwa certyfikatu
  • Opcjonalnie imię i nazwisko posiadacza certyfikatu.
 3. Na wniosek zainteresowanej strony IBS PAN może potwierdzić fakt posiadania certyfikatu przez wskazaną osobę. Wniosek o potwierdzenie certyfikatu musi zawierać następujące informacje:
  • Nr certyfikatu
  • Datę certyfikatu
  • Nazwę certyfikatu
  • Imię i nazwisko posiadacza certyfikatu.
 4. Opłatę za wystawienie potwierdzenia certyfikatu określa Dyrektor IBS PAN.
 5. Szczegółowy przebieg opisuje organizacja egzaminu. 

Skip to content