Organizacja egzaminu

O walidacji

| Informacje ogólne

Uczestnik egzaminu zobowiązany jest przed egzaminem do podpisania wydrukowanej karty zgłoszenia na egzamin, którą wcześniej przysłał mailem organizatorom egzaminu oraz niniejszy Regulamin egzaminu, w szczególności punkt “Publikacja wyników egzaminu”. Przed rozpoczęciem egzaminu prowadzący egzamin sprawdza tożsamość uczestników na podstawie dokumentów (dowód osobisty lub paszport) oraz przekazuje każdemu uczestnikowi indywidualny numer jego pracy. Numer ten należy umieścić na formularzu testu egzaminacyjnego, kartce z diagramem procesu biznesowego oraz wszystkich brudnopisach. Każdy zdający otrzymuje wydrukowany formularz testu egzaminacyjnego, 2 kartki A3 na narysowanie diagramów procesu biznesowego oraz papier do robienia notatek. W trakcie egzaminu uczestnik może poprosić o kolejne arkusze papieru. Do wpisania prawidłowych odpowiedzi i narysowania diagramów, wystarczy długopis lub ołówek. Po zakończeniu egzaminu wszystkie materiały (także kartki brudnopisów) należy oddać prowadzącemu egzamin.

| Miejsce egzaminu

Instytut Badań Systemowych PAN
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
(Mapa i warianty dojazdu są opisane w zakładce “Kontakt” na stronie certyfikat-bpmn.pl)

Możliwe jest przeprowadzenie egzaminu w innej lokalizacji uzgodnionej z uczestnikami.

| Czas trwania egzaminu

Czas trwania egzaminu to 3 godziny zegarowe.

Uczestnicy, którzy wcześniej skończyli swoje prace mogą oddać je wcześniej.

| Opłaty

Opłata za egzamin wynosi 900,-zł netto (tj. 1’107 zł brutto łącznie z podatkiem VAT).
Opłatę za egzamin należy wnieść przelewem na konto IBS PAN przed terminem egzaminu.
Nr konta 25 1130 1017 0020 1463 5320 0005

Na egzamin należy przynieść kopię potwierdzenia wpłaty.

| Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do zaliczenia egzaminu

Zaliczenie egzaminu jest potwierdzeniem kompetencji w zakresie kwalifikacji „Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation” (ang. Qualification certificate – Modelling and analysing business processes in accordance with the Business Process Model and Notation).

Ocenie podlegają:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu opisu procesów biznesowych
  • Proces i podproces
  • Cel procesu i cel modelowania
  • Mapa procesów
  • Model procesu
  • Proces a Procedura
  • Mierniki procesu
  • Uczestnik procesu (rola biznesowa i stanowisko)
  • Podstawowe pojęcia z notacji BPMN
 2. Podstawowe pojęcia związane z modelami procesów w notacji BPMN
  • Obiekty na diagramach procesów:
   • Baseny i tory
   • Obiekty przepływu (czynności, zdarzenia i bramki)
   • Połączenia
   • Dane
   • Artefakty
  • Dozwolone i niedozwolone konstrukcje:
   • Przepływ procesu i przepływ komunikacji
   • Odwzorowanie uczestników i ról
   • Rozdzielanie i scalanie przepływów
   • Wyjątki
 3. Samodzielne przygotowanie diagramu procesu biznesowego:
  • Tworzenie modelu procesu z postaci tabelarycznej opisu procesu.

Metoda weryfikacji

 • Dla części A – test 5 pytań. Do każdego pytania są 2-5 odpowiedzi w tym 1 poprawna.
 • Dla części B – test 15 pytań w postaci mini modeli lub przykładów symboli. Do każdego pytania są 2-5 odpowiedzi w tym 1 poprawna.
 • Dla części C – na podstawie opisu tabelarycznego należy przygotować diagram prywatny procesu biznesowego zgodnie z notacją BPMN. Modelowany w ramach egzaminu proces biznesowy liczy nie więcej niż 30 czynności, zdarzeń i bramek decyzyjnych i nie więcej niż 5 torów. Ponadto należy uwzględnić w modelu procesu biznesowego obiekty danych i składnice danych oraz podprocesy (osadzone lub modelowane na odrębnym diagramie (maksymalnie 1 podproces). Bezbłędny model to 15 punktów. Za każdy błąd odejmuje się 1,5 punktu. W przypadku powtarzającego się wielokrotnie identycznego błędu oceniający egzamin może potraktować go sumarycznie tzn. odliczyć za niego mniej punktów niż iloczyn liczby wystąpień błędu i 1,5 punktu. Błędy się sumują (np. podłączenie przepływu komunikatu do bramki to 2 błędy, czyli odjęcie 3 punktów: (1) błędne wyjście z bramki, (2) błędne przyłączenie przepływu komunikatów). Jeśli błąd powoduje zmianę przebiegu to przebieg ten ocenia się tak jakby nie popełniono wcześniejszego błędu (np. jeśli zastosowano błędną bramkę OR zamiast XOR, to w miejscu bramki XOR liczy się błąd za nieprawidłową bramkę OR, a w miejscu scalenia przepływów jeśli nie będzie scalenia odpowiedniego dla bramki OR liczy się kolejny błąd – nieprawidłowe scalenie). Za błąd nie uważa się modyfikacji diagramu w sposób niezmieniający logiki procesu (np. zastosowanie równoległych przepływów bezwarunkowych zamiast podziału na bramce AND). Nie jest premiowane umieszczanie znaczników na zadaniach, z wyjątkiem miejsc, gdzie jest to wyraźnie oznaczone w opisie – np. czynność wykonywana w pętli. Zadanie z błędnym znacznikiem jest traktowane jako błąd. Dla znaczników umieszczanych w zdarzeniach ocenia się jedynie, czy narysowany  znacznik jest dopuszczalny w danej konstrukcji / opisywanej sytuacji. Jeśli nie jest dopuszczalny lub brak jakiegokolwiek w miejscu gdzie jest on wymagany – jest to błąd. Dopuszczalne i zalecane jest numerowanie wszystkich kształtów. Użycie samych numerów zamiast opisów traktowane jest jako jeden błąd (odejmuje to 1 punkt za wszystkie braki opisów). W przypadku rysowania diagramów na 2 kartkach brak zdarzeń „łącznik” (Link Event) jest traktowany jako błąd.
 • Prowadzący egzamin otrzymuje arkusz z prawidłowymi odpowiedziami i modelem referencyjnym do opisu.
 • W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości co do interpretacji pytania (np. nieczytelny wydruk) prowadzący egzamin odnotowuje w protokole numer pytania i rodzaj zastrzeżenia/ wątpliwości. Po egzaminie dokonywane jest ocena, czy jest rzeczywiście nie było możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie. W takim wypadku traktowane jest że uczestnicy udzielili odpowiedzi prawidłowej.
 • Dopuszcza się stosowania ołówka, nie mniej przed oddaniem pracy odpowiedzi i model muszą zostać utrwalone (zapisane długopisem lub pisakiem) tak, aby nie można było dokonać korekty po oddaniu pracy.
 • Każdy uczestnik dostaje komplet materiałów w kopercie opatrzonej nr oraz zwraca test, model i wszystkie brudnopisy w tej samej kopercie. Wszystkie kartki muszą być oznaczone tym samym numerem jak koperta.

Punktacja

 • Dla części A – Za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1pkt . Maksymalnie 5 pkt.
 • Dla części B – Za poprawną odpowiedź otrzymuje się 1pkt . Maksymalnie 15 pkt.
 • Dla części C – Za zamodelowanie procesu otrzymuje się 15 pkt. Za każdy błąd odejmuje się 1,5 punktu. Nie liczy się punktów ujemnych (0 punktów za diagram jest równoznaczne z niezdaniem egzaminu bez względu na liczbę punktów uzyskanych na części testowej)

Zaliczenie

 • Łącznie jest 20 pytań testowych i 1 model.
 • Można uzyskać maksymalnie 35 pkt.
 • Egzamin zalicza uzyskanie co najmniej 21 pkt (60%)
Skip to content