OZwRCIN

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych

Instytut Badań Systemowych PAN jest uczestnikiem projektu pt.: „OTWARTE ZASOBY w REPOZYTORIUM CYFROWYM INSTYTUTÓW NAUKOWYCH (OZwRCIN)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 ”Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „ Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) na podstawie umowy nr POPC.02.03.01-00-0029/17-00.

Okres realizacji projektu: 1.08.2018-31.07.2021

Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi: 34 684 818,25 zł

Celem Projektu jest:

W ramach projektu Instytut Badań Systemowych zdigitalizuje i udostępni publikacje naukowe i raporty badawcze. Kierownikiem projektu z ramienia IBS jest mgr Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski.

Aktualności

Zakończono pierwszy etap prac. Trwa przygotowanie publikacji do digitalizacji.

Instytucje uczestniczące

Partnerem wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN. Projekt wspólnie realizuje 16 jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.