Institute Interfaces

 

Instytut Interfacji

02-776, Warszawa, ul. Hirszfelda 4/15, Polska

Tel./Fax: +48 22 641 0006

e-mail: inin@ibspan.waw.pl

Strona www: http://www.ibspan.waw.pl/~inin/

Institute Interfaces

02-776, Warsaw, ul. Hirszfelda 4/15, Poland

Phone/Fax: +48 22 641 0006

e-mail: inin@ibspan.waw.pl

Home page: http://www.ibspan.waw.pl/~inin/

General / Informacje ogó³em

Staff & associates / Sk³ad zarz¹du

Domains of activity & fields of expertise/ Dziedziny dzia³alnoœci & zakres kompetencji

Offer / Oferta Instytutu

Current and past projects / Bie¿¹ce i poprzednie prace

Publications / Publikacje


B.S.