Ewa Bednarczuk, PhD

Reports and juries:

 

2007                 - recenzja 3 rozpraw doktorskich

2013                 - czlonek komisji Rady Naukowej IBSPAN ds przewodu doktorskiego mgra Konrada Koniarskiego, System

                          rozszerzonej rzeczywistości wykorzystujący metody mapy głębi

2014                 - członek komisji Rady Naukowej IBSPAN ds przewodu habilitacyjnego dr Agnieszki Malinowskiej, Politechnika

                          Białostoska: tytuł:Modelowanie systemów dynamicznych Lagrange’a z wykorzystaniem skal czasowych i

                          rachunku różniczkowego niecałkowitych rzędów

2015                  - czlonek komisji Rady Naukowej IBSPAN ds przewodu doktorskiego mgra Przemysława Rutka, Efektywne

                          algorytmy dla klasycznych ortogonalnych transformacji. Rozprawa wyróżniona przez Rade, Naukowa, IBSPAN.

2016                 - przewodnicząca komisji Rady Wydziału MiNI PPW ds przewodu doktorskiego mgra Piotra Biesa, Równania

                          eliptyczne w przestrzeniach Holdera ze zmiennym wykładnikiem

2016                 - czlonek komisji Rady Wydziału MiNI PW ds przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Jastrzębskiej, Cognitive

                          maps: methods and algorithms for time series modelling on the level of concepts. Rozprawa wyróżniona

                          przez Radę Wydziału MiNI PW

2016                 - czlonek komisji Rady Naukowej IBSPAN ds przewodu doktorskiego mgra Marcina Wróblewskiego, Numeryczne

                          metody rozwiązywania równań dynamiki kwantowej z zastosowaniem do wyceny opcji

2016                 - recenzja dorobku naukowego do uzyskania tytułu profesora Dr Eleny Molho, University of Pavia

2017                 - recenzent w przewodzie habilitacyjnym dr Nguyen le Hoang Anh tytuł: Some kinds of generalized derivatives

                          and their applications in set-valued optimization, postępowanie prowadzone przez Wydział Nauk Ścisłych,

                          Uniwersytetu w Ostravie, Czechy

2017                 - członek komisji - egzaminator w przewodzie doktorskim Université Paris-Est, Lab.Informatique Gaspard Monge

                          doktorant: Feriel Abboud, rozprawa: Restoration and super-resolution of image sequences. Application to TV

                          archive documents