Strona główna Aktualności O projekcie Publikacje Do pobrania

 

 

2014-10-12

 

Cel projektu

"System informatyczny wspomagający optymalizację i planowanie produkcją i dystrybucją wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi subregionu centralnego i zachodniego województwa śląskiego".
 

 

Celem projektu jest opracowanie algorytmów obliczeniowych i programów komputerowych zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie złożonym systemem wodociągowym. Obiektem badawczym jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA, jedno z większych w Europie. Podstawową dziedziną działalności Spółki jest ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucja wody. Dobowa produkcja wynosi obecnie średnio 400 tys. m3. i dostarczana jest do około 3 milionów mieszkańców Śląska. Problemy związane z zarządzaniem wynikają głównie z nadmiarowości możliwości produkcyjnych w stosunku do obecnego zapotrzebowania oraz z eksploatacji przewymiarowanych sieci. Poprawna realizacja funkcji Spółki winna opierać się na zoptymalizowaniu struktury wykorzystania źródeł i procesu dystrybucji wody. Temu celowi ma służyć proponowany system informatyczny. Zadania wykonywane przez poszczególne moduły to: generowanie grafu hydraulicznego sieci wodociągowej (moduł GIS); monitorowanie pracy sieci (moduł SCADA); rejestracja i archiwizacja danych okresowych o rozbiorach w węzłach użytkowników (moduł CIS); obliczenia hydrauliczne sieci (moduł Model Hydrauliczny) oraz optymalizacja, sterowanie i planowanie sieci wodociągowej (moduł Optymalizacji, Sterowania i Planowania). Kluczowy element systemu informatycznego, to system GIS, gromadzący wszystkie informacje i dane techniczne, technologiczne, ekonomiczne i identyfikacyjne o systemie wodociągowym, źródłach wody i otoczeniu systemu, czyli jego odbiorcach obecnych i potencjalnych. Planowany zintegrowany system informatyczny zarządzania, optymalizacji i sterowania siecią wodociągową ma na celu usprawnienie i ułatwienie pracy operatorów eksploatujących sieć, projektantów sieci i kadry zarządzającej przedsiębiorstwem wodociągowym oraz usprawnienie i poprawę niezawodności funkcjonowania sieci.
Projekt realizuje Instytut Badań Systemowych z konsorcjum biznesowym Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA
 

Program będzie realizowany do 30.06.2015
Wartość projektu to 4 600 000 zł
Wydatki kwalifikowane 4 600 000 zł
Dofinansowanie 2 100 000 zł
 

 

2014-08-12

 

Poniżej przedstawiamy mapę śląskiej sieci wodociągowej

 

 


 

 

 

   

Projekt rozwojowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe.
Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.