Kurs - zarządzanie jakością

od Deminga do Six Sigma
  Cel szkoleń  
  Tematyka szkoleń  
  Organizacja szkoleń  
  Szczegółowy plan szkoleń  
  Kontakt  
  Lokalizacja  
  Formularz     zgłoszenia  

| Szczegółowy plan szkoleń

Celem kursu jest nauczenie słuchaczy metod efektywnego zarządzania jakością niezależnie od przyjętego w ich firmie, czy organizacji modelu Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), np. ISO-9000, TQM czy Six Sigma. Metody te mają na celu dostarczanie konkurencyjnego produktu lepiej odpowiadającego potrzebom klienta, zachowując kontrolę nad dochodowością firmy. Zamiarem wykładowcy będzie pokazanie wspomnianych metod, jako uniwersalnych narzędzi usprawniających zarządzanie, które ulegały ciągłemu rozwojowi od wprowadzenia kart Shewharta w USA w latach dwudziestych XX w. po metodologię Six Sigma. Duży nacisk zostanie położony na metody Statystycznego Zarządzania Procesem (SPC), metody przeprowadzania kontroli odbiorczej oraz metody pozwalającej na zbieranie preferencji klienta, wybór preferencji najważniejszych i mapowanie na parametry techniczne.

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Ma na celu doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr w celu podniesienie konkurencyjności i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz usprawnienie zarządzania przez wprowadzanie nowych form organizacji pracy.


| Część I

Celem części I jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania jakością według modelu Six Sigma, który zyskał sławę po zastosowaniu go z powodzeniem w firmach Mororola i General Electric. Zamiarem wykładowcy będzie pokazanie metodologii Six Sigma jako nowego podejścia do zarządzania jakością mającego wiele wspólnego z innymi systemami, które go poprzedzały, takimi jak metody Deminga, TQM, czy ISO-9000. W przeciwieństwie do innych szkoleń jakościowych nie będzie się starał przekonać słuchaczy do Six Sigma, jako modelu jedynie słusznego na zasadzie - nie zastosujesz, poniesiesz straty.

Temat Ilość godzin lekcyjnych
Six Sigma jako wynik ewolucji koncepcji zarządzania jakością - zarys historyczny i podstawowe pojęcia Pierwsza produkcja seryjna Whitneya, koncepcje Taylora, W. Shewhart, E. Deming, jakość w przemyśle po II-giej wojnie światowej, normy ISO 9000, TQM, Six Sigma 0,5
Różnice między kontrolą jakości, zapewnieniem jakości i zarządzaniem jakością, zarządzaniem przez jakość (TQM) i Six Sigma - najczęstsze przyczyny mieszania tych pojęć 0,5
Koncentracja na kliencie, jego potrzebach i satysfakcji - podstawowy priorytet w Six Sigma - koncepcja klienta zewnętrznego i wewnętrznego, zarządzanie metodą "product out" i "market in", definiowanie "głosu klienta", cykl aktywności klienta, formularz zbierania danych, zbieranie informacji o potrzebach klienta - Multi-stage Picking-out Method, umieszczanie potrzeb klienta w przestrzeni Kano, QFD - metoda funkcjonalnego rozpisania jakości - przekładanie wymagań klienta odnośnie właściwości wyrobu na parametry techniczne. 1
Uzyskanie zaangażowania pracowników w działalność firmy - koła jakości, łączenie pracy rutynowej i innowacyjnej, metody: burza mózgów, metoda KJ, diagram "rybi szkielet" Ishikawy. 0,5
Przygotowanie liderów w Six Sigma - system czarnych pasów, właściciele procesów, wybór odpowiednich projektów, unikanie konfliktów. 0,5
Systemy zarządzania jakością zgodne z normami ISO9000 - normy ISO9000 "stare", normy ISO9000 "Wizja 2000", księga jakości, procedury, działania, audyt. 1
Model procesu biznesowego - zorientowanie na proces w ISO9000 i Six Sigma, definiowanie procesów kluczowych i procesów wspierających, przygotowanie diagramu procesu. 0,5
Koncepcje zarządzania Deminga - suboptymalizacji, 14 zasad Deminga , model Plan-Praca-kontrola-Działanie (PDCA). 0,5
Koncepcja ulepszeń Six Sigma - 6 zasad Six Sigma, model Zdefiniuj-Zmierz-Analizuj-Usprawniaj-Kontroluj (DMAIC) 0,5
Zmienność procesu - zmienność z przyczyn losowych, zmienność z przyczyn specjalnych, ciągłe doskonalenie poprzez zawężanie zmienności. 0,5
Co dokładnie oznacza "Six Sigma" - Defects Per Million Opportunities DPMO) a wykorzystanie odchylenia standardowego do oceny zmienności procesu. 0.5
Six Sigma - inne metody 1
Czy Six Sigma jest sukcesem a inne metody zarządzania jakością (TQM, ISO 9000) zawiodły - porównanie wad i zalet 0,5
RAZEM 8| Część II

Statystyczne Sterowanie Procesem (SPC) jest stosowane od wielu lat, jako samodzielna metodologia lub w ramach systemów zarządzania jakością. Należy również do zakresu metod zalecanych w modelu Six Sigma. Szkolenie z SPC jest przeznaczone dla osób, które zamierzają stosować metody statystyczne do sterowania procesem. Pozwala zrozumieć co sprawia, że proces jest ustabilizowany, jakie są miary stabilności procesu oraz jak wykorzystać karty kontrolne do uzyskiwania sygnałów o rozregulowaniu procesu. Ponadto w ramach kursu omówione zostaną metody przeprowadzania kontroli odbiorczej i projektowania eksperymentów dla potrzeb poprawy jakości.

Temat Ilość godzin lekcyjnych
Omówienie zmienności procesów - eksperyment uczestniczący 2
Karty kontrolne Shewharta dla cechy ciągłej (zasady konstrukcji, wykorzystanie normy PN-ISO 8258) 1
Karty kontrolne Shewharta dla cechy ciągłej - sygnały sekwencyjne (zasady działania, wykorzystanie normy PN-ISO 8258, eksperyment komputerowy) 1,5
Karty kontrolne Shewharta dla cechy dyskretnej 0,5
Karty kontrolne sum skumulowanych oraz karty średnich ruchomych - eksperymenty komputerowe 1
Podstawy kontroli odbiorczej (normy PN-ISO 2859-1 oraz PN-ISO 3951) - wykorzystanie w sterowaniu jakością 2
RAZEM 8

  Aktualizacja serwisu: