Szkolenia: Zarządzanie i inżynieria niezawodności

Program kursu IBS PAN


| Cel kursu

Jednym z kluczowych czynników decyzyjnych we współczesnym biznesie jest niezawodność . Wpływa ona na koszt wyrobów i procesów, ich osiągi i konkurencyjność. Wysoki poziom niezawodności można uzyskać jedynie poprzez wdrożenie odpowiednich przedsięwzięć już podczas wczesnych faz cyklu życia wyrobu - koncepcji i projektowania - a następnie kontynuowanie tych działań w dalszych fazach.

Celem kursu jest przedstawienie praktycznego ujęcia zagadnień zarządzania i inżynierii niezawodności. Inżynierska dyscyplina niezawodności jest interdyscyplinarna, co wynika ze złożoności większości współczesnych wyrobów (współdziałanie w ramach jednego wyrobu podzespołów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, oprogramowania, czynników ludzkich i materiałów przetworzonych). Przedstawione podczas kursu wiadomości mają w znacznym stopniu charakter uniwersalny, co znaczy, że mogą być stosowanie w różnych branżach. Dotyczy to w szczególności zarządzania, projektowania i statystycznej analizy danych o uszkodzeniach. Wybrane do tego kursu bardziej szczegółowe rozważania branżowe (punkty programu 8, 9, 10) ułatwią całościowe spojrzenie na przedstawianą problematykę, co ma duże znaczenie w praktyce przy współpracy zespołów ludzkich, zajmujących się różnymi podsystemami (mechaniką, elektryką, elektroniką, ... ).

| Tematyka kursu

Podczas kursu szczególna uwaga zostanie zwrócona na możliwości stosowania przedstawianych metod niezawodnościowych w poszczególnych branżach inżynierskich. Choć inżynieria niezawodności dotyczyła od początku swego rozwoju wyrobów (systemów) technicznych i w największym stopniu odnosi się do takiej właśnie klasy wyrobów, to zostaną pokazane również możliwości zastosowania niektórych narzędzi niezawodnościowych do innych klas wyrobów. Kryterium stosowalności metod niezawodnościowych jest możliwość zdefiniowania uszkodzeń danej klasy wyrobów. Z obszernego zbioru elementów, które mogą wchodzić do programu niezawodności, dostawca wyrobów powinien wybrać te, które są rzeczywiście potrzebne w danej sytuacji, czyli dopasować zawartość programu niezawodności do potrzeb zamawiającego (nabywcy), branży inżynierskiej, rodzaju wyrobu, oczekiwanych warunków eksploatacji, wymagań dotyczących niezawodności i ograniczeń ekonomicznych. Jednym z ważniejszych zadań kursu jest przekazanie wiedzy, która umożliwi dostawcy dokonanie takiego dopasowania.

Kurs oferowany jest w 2 wariantach: A (5-dniowy) - dla personelu i B (1-dniowy) - dla kierownictwa. Kurs A składa się z 11 bloków tematycznych podzielonych na 5 grup - każda przewidziana do prezentacji w ciągu 7 godzin. Kryterium podziału stanowi jednorodność tematyczna w ramach grupy. Znaczna część przedstawianych wiadomości jest zawarta w normach międzynarodowych, cywilnych (IEC, ISO, EN) i wojskowych (NATO - AQAP, ARMP & SAE), a niewystarczająco dotychczas wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej. Biorąc pod uwagę możliwości dalszego pogłębiania wiedzy przez uczestników kursu na podstawie dostępnych publikacji, przy niedostatku polskich książek dotyczących praktyki niezawodności, założono maksymalne uwzględnienie tych norm w treści kursu. Kurs (B), adresowany do kierownictwa przedsiębiorstw, zawiera wybrane elementy kursu pełnego. Szczegółowa tematyka kursu jest przedstawiona poniżej.

| Szczegółowy plan kursu

Wariant kursu A (5-dniowy, 35h) - dla personelu.


Dzień 1
1. Wprowadzenie do inżynierii niezawodności (2h)
   1.1. Przedmiot inżynierii niezawodności
   1.2. Międzynarodowa normalizacja niezawodności - normy wojskowe i cywilne
   1.3. Ogólne przyczyny uszkodzeń
   1.4. Probabilistyczna natura zmienności w inżynierii
   1.5. Obiekty nienaprawialne i naprawialne - modele uszkodzeń
   1.6. Podstawowe pojęcia, terminologia i wskaźniki niezawodności
   1.7. Specyfikacja niezawodności
   1.8. Cykl życia i ekonomika niezawodności
   1.9. System zarządzania & program niezawodności

2. Probabilistyka i statystyka (P&S) w niezawodności (5h)
   2.1. Dziedziny zastosowań i ograniczenia P&S w niezawodności
   2.2. Podstawowe pojęcia i reguły P&S
   2.3. Proste modele uszkodzeń systemów
   2.4. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych
   2.5. Modele uszkodzeń spowodowane przeciążeniem
   2.6. Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych
   2.7. Estymacja wartości zmiennych losowych
   2.8. Graficzne metody estymacji i oceny zgodności
   2.9. Testy statystyczne
   2.10. Testy zgodności
   2.11. Nieparametryczne metody wnioskowania
   2.12. Stochastyczne procesy punktowe
   2.13. Procesy Markowa


Dzień 2
3. Projektowanie niezawodności (5h)
   3.1. Rozwinięcie funkcji jakości (QFD)
   3.2. Przegląd części składowych, materiałów i procesów
   3.3. Projektowanie procesów produkcyjnych
   3.4. Prognozowanie niezawodności
      3.4.1. Potrzeby i ograniczenia prognozowania
      3.4.2. Bazy danych i praktyka prognozowania
      3.4.3. Prognozowanie uszkadzalności elementów
      3.4.4. Metody analizowania niezawodności systemów
         3.4.4.1. Schematy blokowe
         3.4.4.2. Drzewa niezdatności (FTA)
         3.4.4.3. Sieci Petri'ego
         3.4.4.4. Modele Markowa
         3.4.4.5. Modele symulacyjne
   3.5. Analiza obciążenie - wytrzymałość
   3.6. Analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA)
   3.7. Analiza zagrożeń i problemów eksploatacyjnych (HAZOP)
   3.8. Analiza ryzyka
   3.9. Zawodność ludzka
   3.10. Projektowanie obsługiwalności
   3.11. Zarządzanie przeglądami projektu

4. Niezawodność w produkcji (2h)
   4.1. Kontrolowanie zmienności w procesie produkcji - SPC
   4.2. Kontrole odbiorcze
   4.3. Badania selekcyjne - ESS, HASS
   4.4. Doskonalenie procesu produkcji
   4.5. Analiza danych i działania korekcyjne dotyczące uszkodzeń w produkcji


Dzień 3
5. Doświadczalne badanie niezawodności (3h)
   5.1. Rodzaje i warunki badań
   5.2. Planowanie badań
   5.3. Przyspieszone badania nieuszkadzalności
   5.4. Badanie wzrostu niezawodności
   5.5. System zapisu i analizy danych o uszkodzeniach oraz działań korekcyjnych

6. Analizowanie danych o uszkodzeniach (2h)
   6.1. Analiza Pareto
   6.2. Analiza danych z badań w warunkach normalnych
   6.3. Analiza danych z badań przyspieszonych
   6.4. Analiza danych z badań wzrostu nieuszkadzalności
   6.5. Analiza danych z badań systemów naprawialnych
   6.6. Analiza danych ze zmiennymi objaśniającymi
   6.7. Wykazywanie niezawodności
   6.8. Nieparametryczne metody analizy danych o uszkodzeniach

7. Obsługiwalność (2h)
   7.1. Rodzaje obsług i ich projektowanie
   7.2. Rozkłady czasu obsługi
   7.3. Strategie obsług profilaktycznych
   7.4. Zastosowania analiz FMECA i FTA w planowaniu obsługi
   7.5. Technologiczne aspekty obsługi
   7.6. Prognozowanie i ocena obsługiwalności

Dzień 4
8. Niezawodność obiektów mechanicznych (2h)
   8.1. Specyfika obciążeń, narażeń i wytrzymałości
   8.2. Typowe mechanizmy uszkodzeń elementów mechanicznych
   8.3. Dobór materiałów i zapobieganie uszkodzeniom

9. Niezawodność obiektów elektronicznych (3h)
   9.1. Specyfika obciążeń, narażeń i wytrzymałości
   9.2. Typowe mechanizmy uszkodzeń elementów elektronicznych
   9.3. Dobór elementów i zapobieganie uszkodzeniom
   9.4. Projektowanie niezawodnych systemów elektronicznych

10. Niezawodność oprogramowania (2h)
   10.1. Specyfika uszkodzeń / błędów oprogramowania
   10.2. Projektowanie niezawodnego oprogramowania
   10.3. Metody analiz i testów oprogramowania
   10.4. Prognozowanie niezawodności oprogramowania
   10.5. Interakcje oprogramowania i sprzętu elektronicznego


Dzień 5
11. Zarządzanie niezawodnością (7h)
   11.1. Systemy zarządzania niezawodnością
   11.2. Programy niezawodności zgodne z ARMP-1 i PN-EN 60300-2
   11.3. Specyfikowanie wymagań niezawodności zgodne z ARMP-4
   11.4. Niezawodność i koszty - LCC
   11.5. Organizacja zarządzania niezawodnościąWariant kursu B (1-dniowy, 7h) - dla kierownictwa.

Dzień 1
1. Wprowadzenie do inżynierii niezawodności (1h)
   1.1. Przedmiot inżynierii niezawodności
   1.2. Międzynarodowa normalizacja niezawodności - normy wojskowe i cywilne
   1.3. Ogólne przyczyny uszkodzeń
   1.4. Probabilistyczna natura zmienności w inżynierii
   1.5. Obiekty nienaprawialne i naprawialne - modele uszkodzeń
   1.6. Podstawowe pojęcia, terminologia i wskaźniki niezawodności
   1.7. Specyfikacja niezawodności
   1.8. Cykl życia i ekonomika niezawodności
   1.9. System zarządzania & program niezawodności

2. Probabilistyka i statystyka (P&S) w niezawodności (1h)
   2.1. Dziedziny zastosowań i ograniczenia P&S w niezawodności
   2.2. Podstawowe pojęcia i reguły P&S
   2.3. Proste modele uszkodzeń systemów
   2.4. Rozkłady zmiennych losowych ciągłych
   2.5. Modele uszkodzeń spowodowane przeciążeniem
   2.6. Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych
   2.7. Estymacja wartości zmiennych losowych
   2.8. Graficzne metody estymacji i oceny zgodności
   2.9. Testy statystyczne
   2.10. Testy zgodności
   2.11. Nieparametryczne metody wnioskowania
   2.12. Stochastyczne procesy punktowe
   2.13. Procesy Markowa

3. Projektowanie niezawodności (1h)
   3.1. Rozwinięcie funkcji jakości (QFD)
   3.2. Przegląd części składowych, materiałów i procesów
   3.3. Projektowanie procesów produkcyjnych
   3.4. Prognozowanie niezawodności
      3.4.1. Potrzeby i ograniczenia prognozowania
      3.4.2. Bazy danych i praktyka prognozowania
      3.4.3. Prognozowanie uszkadzalności elementów
      3.4.4. Metody analizowania niezawodności systemów
         3.4.4.1. Schematy blokowe
         3.4.4.2. Drzewa niezdatności (FTA)
         3.4.4.3. Sieci Petri'ego
         3.4.4.4. Modele Markowa
         3.4.4.5. Modele symulacyjne
   3.5. Analiza obciążenie - wytrzymałość
   3.6. Analiza rodzajów, skutków i krytyczności uszkodzeń (FMECA)
   3.7. Analiza zagrożeń i problemów eksploatacyjnych (HAZOP)
   3.8. Analiza ryzyka
   3.9. Zawodność ludzka
   3.10. Projektowanie obsługiwalności
   3.11. Zarządzanie przeglądami projektu

4. Niezawodność w produkcji (0.5h)
   4.1. Kontrolowanie zmienności w procesie produkcji - SPC
   4.2. Kontrole odbiorcze
   4.3. Badania selekcyjne - ESS, HASS
   4.4. Doskonalenie procesu produkcji
   4.5. Analiza danych i działania korekcyjne dotyczące uszkodzeń w produkcji

5. Doświadczalne badanie niezawodności (0.5h)
   5.1. Rodzaje i warunki badań
   5.2. Planowanie badań
   5.3. Przyspieszone badania nieuszkadzalności
   5.4. Badanie wzrostu niezawodności
   5.5. System zapisu i analizy danych o uszkodzeniach oraz działań korekcyjnych

6. Analizowanie danych o uszkodzeniach (0.5h)
   6.1. Analiza Pareto
   6.2. Analiza danych z badań w warunkach normalnych
   6.3. Analiza danych z badań przyspieszonych
   6.4. Analiza danych z badań wzrostu nieuszkadzalności
   6.5. Analiza danych z badań systemów naprawialnych
   6.6. Analiza danych ze zmiennymi objaśniającymi
   6.7. Wykazywanie niezawodności
   6.8. Nieparametryczne metody analizy danych o uszkodzeniach

7. Obsługiwalność (0.5h)
   7.1. Rodzaje obsług i ich projektowanie
   7.2. Rozkłady czasu obsługi
   7.3. Strategie obsług profilaktycznych
   7.4. Zastosowania analiz FMECA i FTA w planowaniu obsługi
   7.5. Technologiczne aspekty obsługi
   7.6. Prognozowanie i ocena obsługiwalności

8. Zarządzanie niezawodnością (2h)
   11.1. Systemy zarządzania niezawodnością
   11.2. Programy niezawodności zgodne z ARMP-1 i PN-EN 60300-2
   11.3. Specyfikowanie wymagań niezawodności zgodne z ARMP-4
   11.4. Niezawodność i koszty - LCC
   11.5. Organizacja zarządzania niezawodnością

  Drukuj