| Tematyka badawcza

Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań podstawowych i stosowanych oraz kształcenie kadr naukowych w wymienionych poniżej dziedzinach:

 • analiza systemowa,
 • badania operacyjne,
 • matematyka finansowa,
 • optymalizacja,
 • statystyczne sterowanie jakością,
 • systemy wspomagania decyzji,
 • sztuczna inteligencja,
 • teoria sterowania,
 • teoria systemów,
 • teoria zbiorów rozmytych,
 • wnioskowanie w warunkach niepewności.

| Kadra

Zatrudnienie w IBS PAN wynosi ogółem 117 pracowników, w tym: 18 profesorów, 11 docentów, 32 adiunktów, 7 asystentów oraz 9 pracowników inżynieryjno-technicznych. IBS PAN zatrudnia kilku wybitnych uczonych z zagranicy, którzy uczestniczą w realizacji nowych kierunków badawczych.

| Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Instytut Badań Systemowych PAN posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach:

 • automatyka i robotyka;
 • informatyka.

W wyniku postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych przed Radę Naukową IBS PAN uzyskały tytuły 22 osoby, w tym 15 pracowników Instytutu. Stopnie doktora habilitowanego nauk technicznych Rada Naukowa IBS PAN nadała 33 osobom, w tym 15 pracownikom Instytutu. 130 osobom nadano stopnie doktora nauk technicznych , w tym 33 słuchaczom Studiów Doktoranckich IBS PAN oraz 45 pracownikom naukowym spoza Instytutu.

| Najważniejsze osiągnięcia placówki

     Do najważniejszych osiągnięć instytutu w ostatnich latach należy zaliczyć prace prof. dr. hab. inż. Olgierda Hryniewicza dotyczące statystycznej analizy nieprecyzyjnych danych statystycznych, prof. dr. hab. inż. Janusza Kacprzyka dotyczące podejmowania decyzji w warunkach nieprecyzyjności oraz wspólne prace z doc. dr. hab. Sławomirem Zadrożnym dotyczące wyszukiwania informacji na podstawie nieprecyzyjnych zapytań, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa C. Kiwiela dotyczące metod i algorytmów optymalizacji nieróżniczkowalnej, prof. dr. hab. inż. Kazimierza Malanowskiego dotyczące warunków optymalności dla zadań sterowania optymalnego z ograniczeniami, prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Nahorskiego dotyczące zasad rozliczania limitów emisji do środowiska zanieczyszczeń dla bardzo niedokładnych pomiarów emisji oraz handlu zezwoleniami na emisję w takich przypadkach, a także doc. dr. hab. Przemysława Grzegorzewskiego dotyczące podejmowania decyzji przy występowaniu niepewności losowej i rozmytej.
     Dużymi osiągnięciami były też prace zakończone uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego: doc. dr hab. Ewy Bednarczuk z zakresu stabilności parametrycznej zadań optymalizacji wektorowej, doc. dr. hab. inż. Piotra Holnickiego-Szulca z zakresu modelowania propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych i sterowania jakością powietrza atmosferycznego, doc. dr. hab. inż. Wiesława Krajewskiego z zakresu metod wyznaczania optymalnych modeli uproszczonych dla złożonych układów dynamicznych oraz doc. dr. hab. inż. Andrzeja Myślińskiego z zakresu warunków koniecznych optymalności dla zadań optymalizacji kształtu układów nieliniowych o parametrach rozłożonych.
     W zakresie wdrożeń należy wyróżnić prace zespołu kierowanego przez doc. dr. hab. inż. Jana Studzińskiego dotyczące komputerowych metod projektowania, modelowania i regulacji w sieciach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków.

Wyniki większości tych prac były publikowane w renomowanych czasopismach zagranicznych.

| Historia Instytutu

Instytut Badań Systemowych został utworzony Uchwałą Nr 9/76 Prezydium PAN i rozpoczął działalność 1 grudnia 1976 roku. Instytut jest kontynuatorem działalności następujących placówek naukowych Akademii:

 • Zakładu Automatyki PAN (1954 - 1962),
 • Instytutu Automatyki PAN (1962 - 1971),
 • Instytutu Cybernetyki Stosowanej PAN (1971 - 1973),
 • Instytutu Organizacji i Kierowania PAN i MNSzWiT (1973 - 1976).