16-12-2015

 

Publikacja

 

Proces publikacyjny BOS 2016 będzie miał podobny przebieg jak w przypadku poprzedniej konferencji BOS, z pewnymi jednak, dość istotnymi zmianami.

Najpierw, zaakceptowane, po ewentualnych poprawkach, wynikających z recenzji, artykuły będą opublikowane (jako oficjalne wydawnictwo konferencji) na rozdawanej w ramach materiałów konferencyjnych pamięci USB, a także na stronie WWW Towarzystwa. Do tego celu prosimy o zgłaszanie tekstów zgodnie z załączoną instrukcją dla autorów.

Następnie artykuły zostaną skierowane albo do specjalnego tomu, wydanego przez wydawnictwo Springer Verlag, albo do jednego z kilku czasopism (przede wszystkim Control & Cybernetics, JAMRIS, OR&D, ewentualnie, pojedyncze prace, do czasopism zagranicznych). Organizatorzy będą koordynować proces redakcyjny do momentu zaakceptowania do druku w odpowiednim czasopiśmie. Ta procedura jest przyczyną wymagania, by nadsyłane teksty były napisane w języku angielskim.


 

Style

Załączamy ramową instrukcję dla autorów oraz styl w LATEX (wkrótce) i w MS Word.

 

Prosimy zauważyć, że tym razem zarówno instrukcja, jak i styl są w wersji angielskiej.

 

 

Instrukcje dla autorów


 

Style

 

 

Webmaster: Aneta M. Pielak