Kategorie
Kalendarz

Porozumienie o powiązaniu kooperacyjnym

Strona główna » Projekty badawcze » Projekty PARP » Ponadregionalny klaster dla cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych » Porozumienie o powiązaniu kooperacyjnym

POROZUMIENIE O POWIĄZANIU KOOPERACYJNYM
O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM


zawarte w dniu 23.01.2012 r. pomiędzy

Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, zwanym dalej Koordynatorem Porozumienia, reprezentowanym przez Dyrektora, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Nahorskiego,
i
Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica, al. Kilińskiego 12, 09-402 Płock, zwaną dalej Stroną Porozumienia, reprezentowaną przez Rektora, prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kruszewskiego,
i
Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego, Pl. Narutowicza 1/5 09 – 402 Płock, zwaną dalej Stroną Porozumienia reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, Jana Brudnickiego,
i
Spółką „Wodociągi Płockie” Spółka z o.o.,
ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock, zwaną dalej Stroną Porozumienia
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu, Marka Naworskiego,
Wiceprezesa Zarządu, Andrzeja Wiśniewskiego,
i
Spółką „Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o.,
ul. Powstańców 2, 48-100 Głubczyce, zwaną dalej Stroną Porozumienia,
reprezentowanym przez Prezesa, Adama Ratusia,
i
Firmą INTERGRAPH Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa, zwaną dalej Stroną Porozumienia, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, Roberta Widza,
i
Firmą SCHULZ-INFOPROD Sp. z o.o.,  ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań, zwaną dalej Stroną Porozumienia, reprezentowaną przez Dyrektora, Leszka Janeckiego,
i
Firmę jednoosobową WINDSOFT-Usługi Informatyczne, ul. Waryńskiego 28 m. 11, 00-650 Warszawa, zwaną dalej Stroną Porozumienia, reprezentowaną przez właściciela, Marka Kurowskiego,
i
Firmę jednoosobową Integrated European Systems, ul. Gierzyńskiego 23/36, 09-407 Płock, zwaną dalej Stroną Porozumienia, reprezentowaną przez właścicielkę, Zofię Szczodrowską.

 

§1

Strony niniejszego Porozumienia wyrażają wolę prowadzenia współpracy naukowo-badawczej przy realizacji projektu: „Tworzenie klastra ponadregionalnego dla rozwoju zaawansowanej cyfryzacji miejskich przedsiębiorstw wodociągowych”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Oś priorytetowa 5: Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym dla wczesnej fazy rozwoju i fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych”.

§2

Dla realizacji współpracy Strony powołają Zespół Roboczy, działający w ramach niniejszego Porozumienia. Skład Zespołu, do którego wchodzą po jednym przedstawiciele każdej ze Stron, zatwierdzony przez Strony Porozumienia, stanowi Załącznik do Porozumienia. Zadaniem Zespołu jest wypracowanie Programu Współpracy, dokonywanie jego modyfikacji oraz nadzór nad jego realizacją. Zespół składa Reprezentantom Stron okresowe sprawozdania z wykonanych prac.

§3

Celem współpracy realizowanym w ramach Porozumienia we wczesnej fazie rozwoju powiązań kooperacyjnych jest stworzenie warunków do integracja umożliwiającej rozwój ponadregionalnego klastra powiązań naukowo-biznesowo-branżowych, umożliwiającego rozwój i sprawne wdrażanie zaawansowanej cyfryzacji wspomagającej kompleksowe zarządzanie miejskimi przedsiębiorstwami wodociągowymi o zróżnicowanej skali. Prace zmierzające do wypracowania w ramach klastra rozwiązań mających na celu zbudowanie zintegrowanego systemu zaopatrzenia w wodę będą prowadzone w przedsiębiorstwach wodociągowych będących stronami porozumienia jako docelowych obiektach cyfryzacji.

§4

Program Współpracy, zatwierdzony przez Reprezentantów Stron, stanowi Harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do Wniosku aplikacyjnego.

§5

Wszelkie ustalenia Zespołu powodujące powstanie jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze Stron Porozumienia podlegać będą zatwierdzeniu przez Reprezentantów Stron pod rygorem nieważności. Dotyczy to w szczególności ustaleń pociągających za sobą konsekwencje finansowe, rzeczowe, związane z prawami własności lub prawami autorskimi. Ponadto wszelkie ustalenia pociągające za sobą zobowiązania finansowe, rzeczowe, związane z prawami własności lub prawami autorskimi winny być pod rygorem nieważności zatwierdzone przez osoby lub organy uprawomocnione tej Strony Porozumienia, której zobowiązanie dotyczy, chyba że Reprezentant posiada stosowne pełnomocnictwo.

§6

W celu realizacji poszczególnych przedsięwzięć zatwierdzonych w ramach Programu Współpracy Strony mogą zawierać osobne umowy lub wystawiać zlecenia, przy czym do umów tych lub zleceń stosować się będą odpowiednie przepisy ogólne.

§7

Koordynatorem powiązania kooperacyjnego w ramach Porozumienia jest Instytut Badań Systemowych PAN. Do zadań Koordynatora należy organizacja i koordynacja współpracy między Stronami Porozumienia zgodnie Programem Współpracy wymienionym w §4 oraz monitorowanie działań Stron Porozumienia w zakresie realizacji projektu i prac z nim związanych.

§8

Realizacja Porozumienia we wczesnej fazie rozwoju powiązań kooperacyjnych nie ma na celu i nie przewiduje wypracowania zysku.

§9

Przy realizacji przedmiotu współpracy w ramach Porozumienia we wczesnej fazie rozwoju powiązań kooperacyjnych zostaną opracowane zasady i procedury dostępu Stron Porozumienia i również zainteresowanych podmiotów zewnętrznych do usług świadczonych przez utworzony klaster i do wykorzystywanej w tym celu infrastruktury.

§10

Wczesna faza rozwoju powiązań kooperacyjnych Osi priorytetowej 5 programu PO IG ma za zadanie, zgodnie z §3 Porozumienia, utworzenie ponadregionalnego klastra o ukierunkowanym przeznaczeniu, natomiast działania tego klastra i uzyskanie planowanych wyników o charakterze rozwojowo-wdrożeniowym jest przewidziane dla fazy rozwoju powiązań kooperacyjnych programu, co oznacza, że finansowanie i sposób finansowania wszelkich kosztów operacyjnych związanych z działaniami utworzonego powiązania kooperacyjnego po zakończeniu wczesnej fazy będą określone i realizowane zgodnie z ustaleniami opracowanymi dla fazy rozwoju.

§11

Porozumienie zawarte jest na czas realizacji projektu. Jego rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym może zostać dokonane za zgodą wszystkich Stron, natomiast w przypadku wypowiedzenia przez jedną ze Stron obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

§12

Tekst Porozumienia sporządzono w 16 egzemplarzach, 8 egzemplarzy dla Koordynatora oraz po jednym dla każdej Strony Porozumienia.

 

Strona Porozumienia                                           Koordynator Porozumienia

 

 • KONTAKT z Koordynatorem Porozumienia
  dla zasięgnięcia bardziej wyczerpującej informacji o projekcie i samym powiązaniu kooperacyjnym prosimy o kontakt z wymienionymi poniżej osobami:
  Kierownik projektu, dr hab. inż. Jan Studziński, studzinski@ibspan.waw.pl
  Dyrektor IBS PAN, prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski, Zbigniew.Nahorski@ibspan.waw.pl
  osoba odpowiedzialna za kontakt z Koordynatorem Porozumienia i administrator strony,
  Aneta M. Pielak, aneta.pielak@ibspan.waw.pl

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www