Cel projektu PARP - Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
niedziela, 27 września 2020
imieniny: Damian, Mirabela
wybierz język: plen

Osób online: 4
Kategorie
Kalendarz

Cel projektu PARP

Strona główna » Projekty badawcze » Projekty PARP » Ponadregionalny klaster dla cyfryzacji przedsiębiorstw wodociągowych » Cel projektu PARP

Głównym celem projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez utworzenie w 2012 roku ponadregionalnego klastra z udziałem przedsiębiorstw, organizacji badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu dla wdrażania zaawansowanej cyfryzacji w miejskich przedsiębiorstwach wodociągowych. W planowanej koncepcji klastra uwzględnia się przedsiębiorstwa wodociągowe z Płocka (województwo mazowieckie) i Głubczyc (województwo opolskie) jako docelowe obiekty cyfryzacji oraz jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa informatyczne i konsultingowe, realizujące w sposób kompleksowy i autonomiczny cyfryzację przedsiębiorstw wodociągowych oraz rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie opracowanych rozwiązań na inne przedsiębiorstwa. Ideą tworzenia takiego klastra jest umożliwienie wymiany doświadczeń i transferu wiedzy między przedsiębiorstwami wodociągowymi w obszarze nowych technologii informatycznych oraz stworzenie narzędzia do rozwijania i wdrażania takich technologii.

Wymieniony cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, którymi są:

 1. Wzrost kompetencji członków powiązania kooperacyjnego w zakresie wdrażania zaawansowanej cyfryzacji poprzez organizację szkoleń i udzielenie usług doradczych.
 2. Zwiększenie stopnia kooperacji przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych i instytucji otoczenia biznesu dla wypracowania i upowszechniania nowych rozwiązań organizacyjnych i produktowych poprzez utworzenie sieci powiązań pomiędzy członkami powiązania.
 3. Wzmocnienie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami.

Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 jest: „Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”. Wypełnienie przez projekt założeń celu głównego wynika wprost z realizacji celów szczegółowych: (a) PO IG jakim jest „Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw”, (b) PO IG „Wzrost konkurencyjności polskiej nauki”, (c) PO IG  „Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym i (f) PO IG „Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce”.

Cele szczegółowe przewidują min. wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych przez przedsiębiorców, wsparcie działań mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu i sektora nauki na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Istotnym elementem jest wsparcie projektów w zakresie kooperacji w sferze gospodarki i nauki, obejmującej  przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe dla zwiększenia efektu synergii uzyskiwanego dzięki ich współpracy, dyfuzji innowacyjnych rozwiązań i zwiększenia efektywności podejmowanych działań.

Realizacja projektu wpłynie na rozwój powiązania kooperacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności na wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu, sektora MŚP i jednostek naukowo-badawczych, przyczyniając się do łatwiejszego transferu wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami.

Celem strategicznym projektu, wykraczającym poza wczesną fazę powiązań kooperacyjnych  i związanym z fazą rozwoju powiązań kooperacyjnych w ramach Priorytetu 5 PO IG, jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym poprzez stworzenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego kompleksowe zarządzanie miejskim systemem zaopatrzenia w wodę przy użyciu zaawansowanych technik i technologii informacyjnych. Docelowy system informatyczny ułatwia, usprawnia, przyspiesza i optymalizuje czynności operacyjne związane z zarządzaniem siecią wodociągowa, prowadząc do pożądanej realizacji zadań sieci, czyli zapewnienia wszystkim odbiorcom wody w wymaganej ilości, odpowiedniej jakości oraz przy minimalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych sieci.

Zrealizowany system informatyczny po wdrożeniu w przedsiębiorstwie wodociągowym ułatwi i poprawi pracę operatorów i projektantów sieci wodociągowej oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwem, decydującej o inwestycjach planowanych na sieci.

Inne korzyści zapewnione przez system, to zmniejszenie strat wody w wyniku redukcji awarii i ukrytych wycieków, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez lepsze sterowanie pracą pomp, zgodna z wymaganiami użytkowników dystrybucja wody oraz ekonomicznie uzasadnione planowanie racjonalnych cen wody.

Przydatność wdrożonego systemu sprawdzi się w odniesieniu do zadań projektowania szczególnie w przypadku sieci wodociągowej rozszerzanej o nowe obszary związane z powiększaniem się miasta i przyłączaniem do niego okolicznych gmin z ich sieciami wodociągowymi, wymagającymi modernizacji i rozbudowy.
 

 • KONTAKT z Koordynatorem Porozumienia
  dla zasięgnięcia bardziej wyczerpującej informacji o projekcie i samym powiązaniu kooperacyjnym prosimy o kontakt z wymienionymi poniżej osobami:
  Kierownik projektu, dr hab. inż. Jan Studziński, studzinski@ibspan.waw.pl
  Dyrektor IBS PAN, prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski, Zbigniew.Nahorski@ibspan.waw.pl
  osoba odpowiedzialna za kontakt z Koordynatorem Porozumienia i administrator strony,
  Aneta M. Pielak, aneta.pielak@ibspan.waw.pl

 

Strona główna
Wydarzenie

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, Polska
tel. +48 22 38 10 100
fax +48 22 38 10 105
e-mail: ibs at ibspan dot waw dot pl
http://www.ibspan.waw.pl
BIP
Projektowanie stron www