Powrót do strony głównej

Ostatnia modyfikacja: 5 stycznia 2019

Dotyczy: projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki
"Dalej niż teoria portfelowa Markowitza - wspomaganie decyzyjne sterowane preferencjami człowieka dla nawigacji na froncie Pareto w wielkoskalowych problemach wyboru portfela inwestycyjnego".
Okres realizacji: 2018 - 2021.
Zespół wykonujący:
dr Przemysław Juszczuk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),
prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski,
dr. Janusz Miroforidis,
dr. Dmitry Podkopaev (wszyscy trzej IBS PAN).
Działania w roku 2018
W roku 2018 (pierwszy rok realizacji projektu) zespół realizujący zajmował się głównie modelami inwestycji portfelowych z ograniczeniami na liczbę instrumentów w portfelu. W ramach budowy modelu inwestycyjnego przyjęto racjonalnie uzasadnione założenie o istnieniu instrumentu bez ryzyka i jego dostępności dla inwestorów. Przyjęcie tego założenia pozwala na uzyskiwanie względnie dobrej jakości aproksymacji zbioru portfeli Pareto optymalnych (powyżej wartości zwrotu portfela rynkowego, zwanego również portfelem Sharpe'a) relatywnie prostymi heurystykami opracowanymi przez zespół.
Opracowano (i oprogramowano) heurystyczny algorytm aproksymacji zbioru portfeli Pareto optymalnych.
Dokonano adaptacji (opracowanej przez członków zespołu projektowego, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania projektu) autorskiej metody uzyskiwania oszacowań od dołu i od góry na rozwiązania przybliżone. Dzięki temu, wartości oczekiwanej zwrotu z inwestycji portfelowej i wartości odchylenia standardowego dla dowolnego Pareto optymalnego portfela mogą być szacowane na podstawie tylko pewnej ograniczonej reprezentacji takich portfeli.
Zaproponowano (i oprogramowano) schemat decyzyjny pozwalający inwestorowi uzyskiwać przybliżenia portfeli Pareto optymalnych o zadanych wartościach oczekiwanych zwrotów z inwestycji. Schemat ten wykorzystano dla testowania dokładności opracowanego algorytmu heurystycznego na całym zbiorze portfeli Pareto optymalnych.
Opracowany algorytm wraz z wynikami obliczeń testowych jest opisany w formie artykułu przygotowywanego do złożenia w renomowanym czasopiśmie (w języku angielskim).
Wykonano pracochłonne działania polegające na pozyskaniu długookresowych szeregów czasowych stóp zwrotu akcji notowanych na New York Stock Exchange. Opracowana metoda pozyskiwania i walidacji danych może być zastosowana do innych rynków udostępniających dane historyczne.
Złożono do publikacji artykuł: Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D. A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment. International Journal of Information and Management Sciences.
Członkowie zespołu przedstawili na międzynarodowych konferencjach następujące referaty.
1. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D. Low cardinality approximations of the Pareto Front, Mini-conference on large-scale portfolio investments, Apr. 10-12, Warsaw, Poland.
2. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D. Which assets are essential? Mini-conference on large-scale portfolio investments, April 10-12, Warsaw, Poland.
3. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D. How to convince the decision maker to make use of approximate Pareto fronts? Mini-conference on Large-scale portfolio investments, April 10-12, Warsaw, Poland.
4. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D. Approximating Pareto fronts by solving series of linear problems. Mini-conference on Large-scale portfolio investments, April 10-12, Warsaw, Poland.
5. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D. A condition of asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment The 2019 International Conference in Management Sciences and Decision Making, May 19, ROC (Taiwan).
6. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D. Mean-variance portfolio investments - which assets are essential? The 7th International Conference on Multidimensional Finance, Insurance and Investment, May 10-12, 2018, Chania, Crete, Greece.
7. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D. Mean-variance Pareto Front approximations with just a handful of Pareto optimal solutions, 29th European Conference on Operational Research, 8-11 July, Valencia, Spain.
8. Miroforidis J., Juszczuk P., Kaliszewski I., Podkopaev D. Low-cardinality approximations of the Pareto front in the mean-variance portfolio investment problem with a non-risky asset. Data Analysis Methods For Software Systems, 2018, November 29 - December 1, Druskininkai, Lithuania.
9. Miroforidis J., Juszczuk P., Kaliszewski I., Podkopaev D. Exact versus evolutionary methods to derive Pareto fronts in the mean-variance portfolio investment problem. Data Analysis Methods For Software Systems, 2018, November 29 - December 1, Druskininkai, Lithuania.
Wyniki projektu prezentowano także na wspólnych seminariach Centrum Technik Informatycznych Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Instytutu Badań Systemowych PAN, W seminariach uczestniczą pracownicy IBS PAN, WSISiZ, zainteresowani studenci i absolwenci. Informacja o seminariach jest udostępniana na stronie domowej Szkoły.
W roku 2018 IBS PAN, wspólnie z Instytutem Matematycznym PAN, był organizatorem konferencji zatytułowanej "Mini-conference on large-scale portfolio investments (Beyond the Markowitz portfolio theory)". Wszyscy członkowie zespołu brali udział w pracach organizacyjnych. W roku 2019 przewidziana jest jej kolejna edycja (marzec).

© Ignacy Kaliszewski, 20018