17-04-2010
 

Szanowni Koledzy,

 

Na zbliżającej się konferencji Badania Operacyjne i Systemowe, Bydgoszcz, 20-22 września 2010 r. chcielibyśmy zorganizować ciąg sesji (w zależności od liczby zgłoszeń) na temat:

Zarządzanie systemami  w warunkach rynkowej konkurencji

Obejmowałaby ona takie zagadnienia, jak:   

 • metodyka projektowania efektywnych i motywacyjnie zgodnych modeli i mechanizmów decyzyjnych,

 • modele gier kooperatywnych w warunkach prywatności informacji,

 • modele i mechanizmy uwzględniające dynamikę procesów, niepewność, inne złożone wymagania funkcjonalne,

 • modele aukcyjne i giełdowe (aukcje alokacyjne, aukcje kombinatoryczne, giełdy wielotowarowe, itp.),

 • odporność na zmowy i powstawanie partykularnych koalicji,

 • uwzględnianie wielokryterialności w modelach preferencji podmiotów gry rynkowej,

 • modele  przetargów i aukcji wieloatrybutowych,

 • rozwiązania w sektorze energetyki (rynki energii elektrycznej, gazu, paliw, ekoenergia),

 • rozwiązania w sektorze telekomunikacyjnym, sieci teleinformatyczne, internet, multimedia,

 • rozwiązania na potrzeby zarządzania łańcuchami dostaw,

 • systemy finansowe - uzyskiwanie efektywności i motywacyjnej zgodności rozwiązań,

 • modele i mechanizmy dotyczące problematyki ochrony środowiska, 

 • rozwiązania w sektorach infrastrukturalnych (transport, komunikacja drogowa, kolejowa, lotnicza),

 • inne zastosowania efektywnych i motywacyjnie zgodnych modeli i mechanizmów decyzyjnych.

Chcielibyśmy zebrać jak najszerszą reprezentację polskich specjalistów pracujących w tej tematyce, a w szczególności czołowych jej przedstawicieli. Z tego powodu pozwalamy sobie zaprosić Pana do czynnego udziału w konferencji: przygotowania i wygłoszenia referatu na jednej z sesji poświęconych powyższej tematyce.

 

Organizatorzy przewidują wydanie materiałów w Zeszytach Naukowych Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (4 pkt. na liście MNiSW) i autorzy mogą skorzystać z tej propozycji. Chcielibyśmy jednak zebrać prace z tej tematyki w postaci zbiorczej, oddzielonej od innych referatów, nie związanych z tą tematyką. W zależności od zainteresowania, mógłby to być oddzielny/e numer/y Zeszytów lub wydanie książkowe. Jednak głównym naszym celem byłoby wydanie po konferencji numeru czasopisma z listy filadelfijskiej poświęconego tej tematyce. Takim naturalnym kandydatem mogłoby być czasopismo Control and Cybernetics (obecnie 15 pkt. na liście MNiSW). Dlatego wydawnictwo konferencyjne traktowalibyśmy jako nieobowiązkowe, a zamieszczone w nim prace jako wstępne wersje, które byłyby dopracowane po konferencji. Ze względu na zamierzony cel końcowy, zgłoszone prace powinny być napisane po angielsku.

 

Zgłoszenia i teksty referatów z powyższego ciągu sesji należy zgłaszać do organizatorów ciągu, z kopią do organizatorów konferencji na adres elektroniczny: bos2010@ibspan.waw.pl w terminie do końca kwietnia 2010 r.

 

Organizatorzy ciągu sesji

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska

E.Toczylowski@ia.pw.edu.pl 

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski, Instytut Badań Systemowych PAN

Zbigniew.Nahorski@ibspan.waw.pl