17-09-2010

 

Materiały konferencji BOS 2010 - Spisy Treści – zeszyty Studia i Materiały PTZW – BOS 2010

 

 

Zeszyt 1. Dane – analiza – modele – optymalizacja – podejmowanie decyzji

Olgierd Hryniewicz: Funkcja przynależności zbioru rozmytego – metody konstrukcji i interpretacji

Andrzej Piegat i Marcin Olchowy: Kontekstowy układ współrzędnych nierównoległych – droga do nieregularnych modeli rozmytych

Jan W. Owsiński: Asymmetric distances: potential output structures and procedures

Maciej Krawczak i Grażyna Szkatuła: Redukcja wymiarowości szeregów czasowych

Janusz Kacprzyk i Anna Wilbik: Linguistic summaries of time series: on some extended aggregation techniques

Jacek Czerniak i Iwona Filipowicz: Wykrywanie rozmytych wzorców w trendach dla potrzeb prognozowania regułowego

Leszek Klukowski: Tests for relation type – equivalence or tolerance – based on medians from multiple pairwise comparisons

Leszek Klukowski: Estymacja relacji porządku na podstawie porównań parami wskazujących kierunek preferencji z błędami losowymi

Piotr Nowak i Maciej Romaniuk: Analiza własności portfela złożonego z instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych

Hubert Zarzycki: Zastosowanie metod różnic skończonych do wyceny opcji

Sławomir Żułtak: Wpływ ograniczeń inwestycyjnych na strategie minimalizujące wypukłe miary ryzyka

Szymon Łukasik, Mateusz Wicha, Piotr Kulczycki: Algorytm symulowanego wyżarzania dla problemu przydziału częstotliwości radiowych

Lech Kruś, Jan Skorupiński, Eugeniusz Toczyłowski: Analiza motywacyjnie zgodnych decyzji wielokryterialnych na przykładzie problemu producenta i klientów

Jacek Mercik: Weto w procesie decyzyjnym – realna siła, czy tez złudzenie?

Monika Kozińska i Honorata Sosnowska: Zmienność średniej liczby wybranych alternatyw w głosowaniu aprobującym. Zarys eksperymentu

Hanna Bury i Dariusz Wagner: Binarne macierze porównań parami. Możliwości zastosowań w zagadnieniach wyznaczania oceny grupowej

Jarosław Becker, Ryszard Budziński, Marta Szarafińska, Barbara Wąsikowska: Metodyka formułowania kwantyfikatorów lingwistycznych w systemach informatycznych zarządzania

Tatiana Tretyakova: Investigation of influence of fuzzy model’s input characteristics on conclusions of intelligent decision support system (IDSS)

Barbara Gładysz: Metoda badania istotności współczynników regresji rozmytej

Magdalena Krakowiak: Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w regułowym języku zapytań MELSQL

Barbara Mażbic-Kulma, Henryk Potrzebowski, Jarosław Stańczak, Krzysztof Sęp: Przekształcanie grafu połączeń do struktury kernel and shell i jej zastosowania w zagadnieniach transportowych

Przemysław Kobylański, Michał Kulej, Jerzy Pieronek: Analiza odporności na przerwanie w dużych sieciach komunikacyjnych

Jacek Malinowski: Symulacyjna metoda wyznaczania parametrów niezawodnościowych systemu przesyłowego o zależnych elementach

Dorota Kuchta: Planowanie i kontrola realizacji projektów z rozmytymi czasami trwania zadań

Paweł Antczak, Arkadiusz Antczak, Tadeusz Witkowski: Ocena strategii produkcyjnych na podstawie wybranych kryteriów optymalności

Oleg Zaikin i Tomasz Wiśniewski: Weryfikacja przez symulację modelu matematycznego systemu produkcyjnego z priorytetami dynamicznymi

Paweł Antczak, Arkadiusz Antczak, Tadeusz Witkowski: Ocena wpływu struktury systemu produkcyjnego na czas zakończenia wykonywania zadań z użyciem hybrydowej meta heurystyki SA i GRASP

Adam Janiak i Rafał Januszkiewicz: Nowe własności rozwiązań jednoprocesorowego problemu szeregowania zadań z identycznymi czasami wykonywania zadań

Adam Janiak i Rafał Januszkiewicz: Algorytm heurystyczny rozwiązania jednoprocesorowego problemu szeregowania zadań z identycznymi czasami wykonywania zadań

Zbigniew Buchalski: Heurystyczna procedura szeregowania zadań w systemie maszyn równoległych przy ograniczonej dostępności zasobów

Tomasz Kapłon i Maciej Matiaszowski: Wielokryterialny system rozdziału zadań z wykorzystaniem algorytmów genetycznych

Sebastian Sitarz: Cykl 2/6 w metodzie sympleks

Jerzy Tchórzewski: Badanie prawidłowości rozwoju systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem metody linii pierwiastkowych Evansa w środowisku Matlaba i Control System Toolboxa

Henryk Potrzebowski: Model planowania profilów obsługi kas w placówce handlowej

 

Zeszyt 2. Kapitał społeczny i ludzki - zarządzanie – gospodarka – informatyka

Stanisław Walukiewicz: Badania systemowe w naukach społecznych

Andrzej Straszak: Społeczeństwo internetowe oparte na wiedzy – wielkie wstrząsy rozwojowe

Dorota Rogowska: Inicjatywy na rzecz społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2000-2010

Irena Woroniecka-Leciejewicz: Analiza stanów równowagi w grze fiskalno-monetarnej ze skończoną liczbą strategii

Leszek Klukowski: Deficyt budżetowy i dług publiczny – konstruktywne propozycje: wzmocnienie nadzoru, optymalizacja zarządzania

Barbara Wąsikowska: Modele produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu metod sztucznej inteligencji

Agata Wawrzyniak: Klasyfikacje rozmyte w modelowaniu zjawisk ekonomicznych

Leszek Klukowski, Stanisław Walukiewicz, Aneta Wiktorzak: Metody pomiaru edukacyjnej wartości dodanej

Monika Osińska: Kapitał intelektualny województw a sytuacja na rynku pracy w latach 2006 i 2007 – analiza porównawcza

Małgorzata Gotowska: Mobbing jako element utrudniający zarządzanie ludźmi w organizacji

Grażyna Adamczyk-Łojewska: Powiązania sieciowe w rozwoju terytorialnych systemów gospodarczych

Waldemar Bojar: Problemy zarządzania sieciami biznesu w świetle koordynacji współpracy przedsiębiorców

Edward Michalewski: Analiza systemów sieciocentrycznych

Agnieszka Szewczyk: Ocena użyteczności serwisów społecznościowych za pomocą metody usability test

Luiza Fabisiak i Waldemar Wolski: Ocena audiencji serwisów internetowych

Joanna Banaś i Krzysztof Targosiński: Zastosowanie rozmytego programowania liniowego do wspomagania zarządzania serwisem aukcyjnym

Andrzej Parafian i Ludosław Drelichowski: Analiza powtarzalności zadań we wdrażaniu modułów systemów zintegrowanych w dwu zakładach korporacji

Przemysław Różewski, Agnieszka Olejnik-Krugły, Emma Kusztina: Model systemu informatycznego monitorowania jakości produktu poligraficznego

Arkadiusz Januszewski i Wojciech Domaracki: Komputerowo wspomagany system zarządzania magazynem w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma S.A.

Krzysztof Targiel: Zastosowanie modyfikacji metody Datara-Mathewsa w projektach informatycznych

Jarosław Becker: Integracja metod w informatycznym systemie wspomagania decyzji DSS (rozwiązania autorskie)

Zbigniew Buchalski: Komputerowe wspomaganie procesu doradczo-decyzyjnego w oparciu o system ekspertowy

Krzysztof Michalak: Model systemu informatycznego zarządzania wspomagający kompleksową kartę wyników

Tatiana Jaworska: Graphical object classification and query by image as an aspect of content-based image retrieval system

Michał Gozdalik: Predykcja wydajności równoległego kodu w standardzie OpenMP za pomocą modelu rozmytego i liniowego

 

Zeszyt 3. Bezpieczeństwo – środowisko – rolnictwo – przestrzeń

Piotr Sienkiewicz i Halina Świeboda: Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym

Konrad Raczkowski: Determinanty bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego w globalnej koncentracji gospodarczej

Piotr Sienkiewicz i Halina Świeboda: Analiza systemowa bezpieczeństwa cyberprzestrzeni państwa

Anna Dziurny, Sylwester T. Kurek, Zenon Stachowiak: Infrastruktura krytyczna w modelu bezpieczeństwa publicznego

Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda, Ryszard Wieleba, Krzysztof Żwirek: Wspomaganie decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w środowisku sieciocentrycznym

Gerard Kiljan: Krajowy system zarządzania kryzysowego w środowisku sieciocentrycznym

Piotr Sienkiewicz i Halina Świeboda: Analiza systemowa bezpieczeństwa sieci logistycznych

Piotr Sienkiewicz, Halina Świeboda, Krzysztof Żwirek, Ryszard Wieleba: Zarządzanie regionalnymi zasobami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych

Anna Święcka: Bezpieczeństwo energetyczne państwa jako czynnik bezpieczeństwa narodowego

Bogdan Żółtowski: Badania środowiskowe systemów technicznych

Ireneusz Bielski i Mariusz Żółtowski: Definiowanie kluczowych czynników sukcesu w procesie kształtowania strategii przedsiębiorczej

Sławomir Wyciślak: System rezystencji przedsiębiorstwa

Piotr Modliński: Problem harmonogramowania jako kombinatoryczna aukcja czasu

Piotr Holnicki i Zbigniew Nahorski: Wpływ niepewności danych emisyjnych na dokładność prognoz zanieczyszczeń atmosferycznych

Andrzej Kałuszko: Wspomaganie decyzji rozdziału środków na redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych w długim horyzoncie czasowym

Jarosław Stańczak: Symulacja handlu pozwoleniami na emisje z wykorzystaniem modelu dla systemu wieloagentowego

Lucyna Bogdan i Grażyna Petriczek: Dynamiczne modele przepływu ścieków w miejskim systemie kanalizacyjnym

Izabela Rojek: Prognozowanie obciążenia sieci wodociągowej przy użyciu hybrydowych sieci neuronowych o zróżnicowanej wiarygodności

Jan Studziński i Lucyna Bogdan: Modelowanie i prognozowanie obciążenia miejskiej sieci wodociągowej za pomocą sieci neuronowych

Anna Murawska: Klasyfikacja województw pod względem rozwoju gospodarczego za pomocą metod taksonomicznych

Jadwiga Zaród: Optymalizacja produkcji w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego o różnej powierzchni

Maria Jolanta Orłowska: Sytuacja dochodowa wybranych typów gospodarstw rolniczych z uwzględnieniem klas wielkości ekonomicznej

Teresa Kucharska: Działania pomocowe Agencji Nieruchomości Rolnych wobec dzierżawców i nabywców mienia Skarbu Państwa

Hubert Zarzycki, Eugenia Fronczak: A practical approach to computer system architecture for an agro-food industry information centre

Mirosława Marciniak: Selected problems of knowledge management in fisheries

 

Zeszyt 4. MODEST – economy – ICT – management

Amel Attour and Christian Longhi: Local innovation policies in services: the role of municipalities in the implementation of e-government

Jan W. Owsiński, Aneta M. Pielak, Krzysztof Sęp, Rafał Ponichtera: TIROLS: local Web-based networks centred on self-governmental websites vs. local activity – a project outline

Helena Lindskog, Staffan Brege, Per Olof Brehmer: Consequences of electronic public procurement

Ken Morita and Yun Chen: Transition, disparity and efficiency: on the Yangtze River Delta models of transition

Jan Gadomski, Zbigniew Nahorski: Impact of the emission limiting policy on technological conversion and macroeconomic structure

Piotr Wojewnik i Kamil Zarychto: The impact of happiness capital on economic growth

Wojciech Kozłowski i Piotr Piękoś: Identification of simple monetary policy rules with the use of heuristic methods of data analysis

Artur Płuska i Przemysław Szufel: Determinants of the maturity structure of the public securities issuance

Agnieszka Główka, Justyna Jodis, Tomasz Szapiro: Generation of decision rules binding managers’ remuneration and firms’ financial efficiency

 

Webmaster: Aneta M. Pielak