Lista prac doktorskich w zbiorach biblioteki IBS PAN

1994 Anna Altman Uogólnione metody rzutowe Karmarkara dla zadań wypukłej optymalizacji nieróżniczkowalnej Krzysztof Czesław Kiwiel
1975 Andrzej Ameljańczyk Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną Florian Stanisław Piasecki
1988 Wanda Arczewska Optymalizacja sympleksowych planów czynnikowych do wyznaczania modeli matematycznych właściwości mieszanin Kazimierz Mańczak
1983 Michał Bartczak Modelowanie procesu decyzyjnego pracy ruchowej stacji rozrządowej Jerzy Wiesław Hołubiec
2012 Krzysztof Bartyzel Opis i rozpoznawanie kształtów na obrazach z wykorzystaniem łańcuchów Browna Piotr Stanisław Szczepaniak
2008 Krzysztof Benedyczak System komunikacji strumieniowej w środowisku gridowym Piotr Stanisław Bała Grid, UNICORE, streaming (przesyłanie strumieniowe), data flow (przepływ danych)
1973 Adam Bieluszko Metoda identyfikacji parametrów modelu matematycznego służącego do wyznaczania sterowania ekstremalnego Jakub Gutenbaum
2013 Piotr Bigaj A memetic algorithm for the global path planning with movement constraints for a non-holonomic mobile robot Janusz Aleksander Kacprzyk
2007 Agnieszka Blokus-Roszkowska Analiza niezawodnościowa dużych systemów jednorodnych z elementami o uszkodzeniach zależnych Krzysztof Stanisław Kołowrocki elementy o uszkodzeniach zależnych, równomierny podział obciążenia, systemy dwustanowe i wielostanowe, graniczne funkcje niezawodności, duże systemy
1977 Leon Bobrowski Wybrane zagadnienia uczenia sieci progowych rozpoznawania obrazów Ryszard Gawroński
1991 Lucyna Bogdan Identyfikacja układu moczowego człowieka przy użyciu modeli komorowych Kazimierz Mańczak modele kompartmentowe, równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu, metody identyfikacji współczynników modeli
1986 Agnieszka Bogobowicz Problemy modelowania i sterowania optymalnego jakością wody na odcinku rzeki Zdzisław Kaczmarek
1979 Michał Bojańczyk Modelowanie systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem problemu rozdziału zasobów Roman Włodzimierz Kulikowski
2011 Łukasz Jerzy Bolikowski Methods of semantic drift reduction in large similarity networks (Metody redukcji dryfu semantycznego w wielkich sieciach podobieństwa) Marek Antoni Niezgódka semantic drift (dryf semantyczny), NP-hard problem, Wikipedia, genetic algorithm (algorytm genetyczny)
1988 Piotr Bronisz Własności rozwiązań kooperacyjnych w problemie przetargowym Roman Włodzimierz Kulikowski problem przetargowy Nasha, rozwiązanie Raiffa
1998 Artur Marek Brzyski Symulacyjny model komputerowy dla wyznaczania długofalowej strategii rozwoju przedsiębiorstwa : na przykładzie przedsiębiorstwa produkcji maszyn rolniczych Florian Stanisław Piasecki
2013 Paweł Bujnowski Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do konstrukcji drzew decyzyjnych w zadaniach klasyfikacji Eulalia Janina Szmidt Atanassov's intuitionistic fuzzy sets (A-IFSs) (intuicjonistyczne zbiory rozmyte Atanasowa), fuzzy decision trees (rozmyte drzewa decyzyjne), fuzzy sets (zbiory rozmyte), machine learning (uczenie maszynowe), genetic algorithms (algorytmy genetyczne), artificial intelligence (sztuczna inteligencja)
2015 Hanna Bury Wyznaczanie oceny grupowej z uwzględnieniem obiektów równoważnych i nierównoważnych Wiesław Henryk Krajewski ocena grupowa, oceny ekspertów podawane w skali porządku, analiza relacyjna, binarne relacje preferencji, równoważność obiektów, nieporównywalność obiektów, metoda mediany Kemeny'ego, optymalizacja zero-jedynkowa, binarna relacja preferencji zagregowanej
2018 Anna Cena Adaptacyjne algorytmy hierarchicznej analizy skupień oparte na metodach agregacji danych Marek Gągolewski
2005 Małgorzata Charytanowicz Bayesowska determinizacja informacji nieprecyzyjnej w zagadnieniach medycznych Piotr Stanisław Kulczycki informacja nieprecyzyjna, Bayesowska reguła decyzyjna, niesymetryczna funkcja strat, czynniki warunkowe, estymacja nieparametryczna
2008 Michał Chlebiej Zastosowanie metod dopasowania i modeli deformacyjnych do analizy statycznych i ruchomych obrazów medycznych Piotr Stanisław Bała dopasowanie, obrazy medyczne, rekonstrukcja pracy serca, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, analiza ilościowa, funkcja podobieństwa, nieliniowe przekształcenia, optymalizacja
2009 Marek Jan Chmielewski Ekstrapolacja częściowych preferencji w problemie szeregowania obiektów Ignacy Stanisław Kaliszewski interaktywne procesy szeregowania obiektów, wielokryterialne podejmowanie decyzji
2011 Przemysław Cholajda Zastosowanie genetycznego generowania reguł rozmytych do wspomagania diagnostyki transformatorów Piotr Stanisław Szczepaniak sztuczna inteligencja, logika rozmyta, algorytmy genetyczne, systemy ekspertowe, diagnostyka transformatorów olejowych, chromatografia gazowa
2003 Adam Cichocki Wyznaczanie granicznych funkcji niezawodności systemów hierarchicznych przy standaryzacji potęgowej Krzysztof Stanisław Kołowrocki probabilistyka, niezawodność systemów
1973 Krzysztof Cichocki Optymalizacja planowania producji wieloasortymentowej Roman Włodzimierz Kulikowski
1970 Kazimierz Ciechanowicz Uogólniony rozkład gamma i rozkład potęgowy jako rozkład trwałości elementów Szymon Firkowicz
2015 Maciej Wacław Cytowski Large Scale Computational Modelling of Cellular Biosystems (Wielkoskalowe obliczenia w matematycznym modelowaniu komórkowych układów biologicznych) Marek Antoni Niezgódka modelowanie matematyczne w biologii, obliczenia równoległe, metody agentowe
1998 Abbdalla M Daddesh Modelling and forecasting the freshwater vulnerability in Libya Zbigniew Nahorski
2009 Karina Daniel Metoda wspomagania strategii marketingowej operatora telefonii komórkowej. Cz. 1, Cz. 1a, Dodatki Piotr Stanisław Kulczycki
1998 Ali Mashat Deeb Optimal economic design of X - chart for quality control of finite production runs Olgierd Hryniewicz
2012 Robert Dekowski Zastosowanie zmodyfikowanej metody symulowanego wyżarzania do optymalizacji przepustowości sieci komputerowych Jacek Antoni Malinowski
1964 Ryszard M Dmowski Synteza układów optymalnego sterowania dla obiektów o prapustowości zawierającej zera Roman Włodzimierz Kulikowski
1995 Waldemar Dobrzyński Zastosowanie logiki rozmytej w interfejsie logicznym użytkownika do bazy danych Janusz Aleksander Kacprzyk
2010 Marek Dolata Zastosowanie podejścia obiektowego do rozszerzenia metody simplex w rozwiązaniu rozmytego logistycznego zagadnienia dystrybutora Liudmila Dymava
2006 Andrzej Domaradzki Zastosowania algorytmu immunologicznego do wykrywania zmiany trendu w szeregach czasowych Sławomir Tadeusz Wierzchoń
1975 Helena Dryzek Zastosowanie modeli markowowskich do optymalizacji wielopoziomowej pamięci Andrzej Leszek Straszak
1985 Krzysztof Dudziński Metody rozwiązywania wybranych uogólnień zagadnienia załadunku Stanisław Walukiewicz
1976 Andrzej Dziurnikowski Niektóre zagadnienia analizy sygnałów analogowych przy pomocy elektronicznej maszyny cyfrowej Andrzej Leszek Straszak
1974 Marian Aleksander Faner Analiza efektywności programowania pseudoboolowskiego Juliusz Lech Kulikowski
2012 Bogumił Fiksak Incydencyjne sieci neuronowe jako generator nomogramów Maciej Krawczak nomogramy, sieci neuronowe, elementarne sieci neuronowe, incydencja punktów
1978 Jerzy Filus Analiza niezawodności systemów z uwzględnieniem uszkodzeń wtórnych Florian Stanisław Piasecki
1969 Feliks Gadziński Optymalizacja statyczna i stabilizacja dynamiczna procesu dyfuzji w cukrowni Kazimierz Mańczak
2016 Krzysztof Gajowniczek Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem inteligentnych systemów pomiarowych Wiesław Szczesny uczenie maszynowe, statystyka, eksploracja danych, smart metering (inteligentne pomiary), systemy inteligentne, energia elektryczna
1981 Anna Gawryœ Metody uzupełniania informacji o funkcji - problem identyfikacji funkcji wielu zmiennych w oparciu o ciągi wartości pewnych funkcjonałów Bogdan Kacprzyński
2011 Marek Gągolewski Wybrane operatory agregacji i ich zastosowanie w modelu formalnym systemu oceny jakości w nauce Przemysław Wojciech Grzegorzewski operatory agregacji, , indeks Hirscha, całka Sugeno, bibliometria
2016 Jakub Gąsior Metaheuristic approaches to multiobjective job scheduling in cloud computing systems (Wielokryterialne szeregowanie zadań w chmurach obliczeniowych z wykorzystaniem metod metaheurystycznych) Franciszek Seredyński
1983 Dariusz Gątarek Profilaktyka obiektów technicznych przy niepełnej informacji o uszkodzeniach Florian Stanisław Piasecki teoria niezawodności, sterowanie stochastyczne, optymalizacja, zagadnienie z niepełną informacją, podwójnie stochastyczny proces Poissona
1986 Andrzej Gecow Statystyczne tendencje strukturalne w systemach wielkich a ontogeneza : tom I Władysław Jarominek
2000 Adam Tadeusz Głuszek Neuronowo-rozmyty system syntezy wiedzy z danych: konstrukcja i zastosowania Marian Bolesław Gorzałczany sieci neuronowe, zbiory rozmyte, algorytmy genetyczne, odkrywanie wiedzy, inteligencja obliczeniowa, sztuczna inteligencja
2017 Dominika Ewa Gołuńska A new fairness oriented approach to consensus reaching under fuzzy preferences and majority based on linguistic summaries (Nowe, oparte na sprawiedliwości podejście do osiągania konsensusu w warunkach rozmytych preferencji i rozmytej większości z użyciem podsumowań lingwistycznych) Janusz Aleksander Kacprzyk consensus reaching process (process osiągnięcia konsensusu), group decision support systems (systemy wspomagania decyzji grupowych), degree of consensus (stopień konsensusu), moderator
2002 Mirosław Graczyk Komputerowe wspomaganie planowania i koordynacji rozproszonej produkcji sezonowej w przedsiębiorstwach rolno-spożywczych Florian Stanisław Piasecki
2003 Krzysztof Grąbczewski Zastosowanie kryterium separowalności do generowania reguł klasyfikacji na podstawie baz danych Włodzisław Duch klasyfikacja kryterium separowalności, indukcja reguł logicznych, drzewa decyzji, uczenie maszynowe, inteligencja obliczeniowa
1999 Zbigniew Grąbczewski Sterowanie operatywne produkcją w przemyśle meblarskim Florian Stanisław Piasecki
2011 Marcin Gromisz Selekcja na bieżąco z danych masowych przy użyciu zespołu klasyfikatorów Sławomir Piotr Zadrożny klasyfikacja danych, rozpoznawanie obrazów, dane masowe, Big Data, wnioskowanie przybliżone, teoria Dempstera-Shafera
2005 Joanna Katarzyna Grubicka Wyznaczanie gęstości odnowy metodą rozkładu zastępczego Antoni Drapella gęstość odnowy, rozkład Weibulla, funkcja niezawodności, funkcje ryzyka, dystrybuanta, niezawodność obiektów technicznych
1994 Grażyna Grygiel Algebraiczne zagadnienia przydziału Stanisław Walukiewicz zagadnienie przydziału, optymalizacja w półgrupach uporządkowanych, systemy niezależne, dualność
2013 Jan Grzegorek Zastosowanie zaawansowanych metod stochastycznych do badania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce traktowanej jako system regionów Andrzej Wierzbicki
1997 Przemysław Wojciech Grzegorzewski Decyzje statystyczne przy nieprecyzyjnych danych : zastosowanie w kontroli jakości Olgierd Hryniewicz decyzje statystyczne, testowanie hipotez, dane rozmyte, statystyczna kontrola jakości, kartykontrolne, plany badania
1979 Leon Grzybowski Zastosowanie metod probabilistycznych i eto do systemu sterowania zapasami części zamiennych do statków Florian Stanisław Piasecki
1979 Piotr Władysław Holnicki-Szulc O aproksymacji typu Ritza-Galerkina dla zadań sterowania optymalnego układów opisywanych równaniami hiperbolicznymi Kazimierz Malanowski układ o parametrach rozłożonych, sterowanie optymalne, aproksymacja zadania sterowania, zbieżność aproksymacji zadania sterowania
1975 Marek Hołyński Optymalizacja niezawodnościowa realizacji funkcji logicznych na układach scalonych o wysokim stopniu integracji Szymon Firkowicz
1976 Olgierd Hryniewicz Analiza własności jednowymiarowych i wielowymiarowych rozkładów beta z punktu widzenia zastosowań tych rozkładów w teorii niezawodności Szymon Firkowicz
1969 Michał Inkielman Próba optymalizacji pracy reaktora syntezy z zastosowaniem układu regulacji ekstremalnej Andrzej Leszek Straszak
1973 Krzysztof Iracki Pewne zadanie optymalizacji sterowania rozwojem w systemach o trzech sektorach Andrzej Leszek Straszak
1992 Cezary Iwański Nowe metody pozyskiwania wiedzy w generatorze systemów eksperckich Kazimierz Mańczak sztuczna inteligencja, systemy eksperckie, pozyskiwanie wiedzy, zbiory rozmyte
1974 Włodzimierz Jabłoński Wyznaczanie charakterystyk właściwości mieszanin za pomocą maszyny cyfrowej Kazimierz Mańczak
1989 Zygmunt Jackowski Zastosowanie wybranych klas macierzy w programowaniu dyskretnym Stanisław Walukiewicz
1972 Zofia Jankowska-Zorychta Modele sekwencyjne i ich zastosowanie w planowaniu optymalnej organizacji w dyskretnych procesach produkcyjnych Roman Włodzimierz Kulikowski
2008 Marcin Jaruszewicz Neuro-genetyczny system komputerowy do prognozowania zmiany indeksu giełdowego Jacek Mańdziuk algorytm genetyczny, siec neuronowa, prognoza, predykcja, indeks giełdowy, giełda, DAX, NIKKEI, DJIA, analiza techniczna, oscylatory, formacje
1991 Jolanta Joszczuk-Januszewska Komputerowy system kierowania ruchem statków na ograniczonych akwenach Florian Stanisław Piasecki problem aktywnej organizacji ruchu statków, nowy algorytm, różne jego warianty
1976 Adam JóŸźwik Badanie rozdzielności dwóch zbiorów za pomocą układu uczącego się rozpoznawania obrazów Ryszard Gawroński
1978 Władysław Judycki Wpływ parametrów hydrodynamicznych i geometrycznych dwufazowego elementu strumieniowego na jego działanie Jerzy Ostrowski
1983 Urszula Jupowiecka-Mieszała Warunki optymalności rozwiązań zadań programowania dyskretnego Stanisław Walukiewicz
1978 Teresa Jurkowska Optymalizacja procesu kierowania rozrządzaniem składów pociągowych Florian Stanisław Piasecki
1976 Janusz Aleksander Kacprzyk Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do optymalizacji struktur organizacyjnych Kazimierz Mańczak logika rozmyta, zbiór rozmyty, struktura organizacyjna, modelowanie rozmyte, reguły rozmyte, wnioskowanie przyblizone, obliczenia na słowach, fuzzy logic, fuzzy set, organizational structure, fuzzy modelling, fuzzy rules, approximate reasoning, computing with words
2015 Katarzyna Anna Kaczmarek-Majer Soft computing methods in the Bayesian analysis of time series ("Miękkie" metody obliczeń komputerowych w Bayesowskiej analizie szeregów czasowych) Olgierd Hryniewicz analiza i prognozowanie szeregów czasowych, 'miękkie' metody analizy danych, metody Bayesowskie, eksploracja danych, podsumowania lingwistyczne, metody uczenia pod nadzorem, klasyfikacja danych, systemy wspomagania decyzji, analiza danych zgodna z ludzką percepcją, wybór modeli a priori, metody symulacyjne Markov Chain Monte Carlo (MCMC), Time series analysis and forecasting; Soft computing; Bayesian methods; Data mining; Time series abstraction; Summarization; Supervised learning; Classification; Granular computing; Decision support; Human-consistent analysis; A priori model selection, Markov chain Monte Carlo (MCMC) posterior simulation
1979 Ignacy Stanisław Kaliszewski Efektywność metody płaszczyzn odcinających w programowaniu całkowitoliczbowym Stanisław Walukiewicz programowanie całkowitoliczbowe, metoda odcięć, powłoka wypukła, równoważne opisy zbioru rozwiązań, modelowanie matematyczne
1975 Andrzej Kałuszko Układanie harmonogramów procesów nieciągłych przy ograniczonym natężeniu zasobów Jakub Gutenbaum
2010 Joanna Ewa Kapusta Algorytmy transformacji wielomianowych i ich zastosowania Ryszard Smarzewski jednowymiarowe transformacje wielomianowe, wielowymiarowe transformacje wielomianowe, baza Lagrange'a, baza Newtona, baza potęgowa, dzielenie sekretu, transmisja rozgłoszeniowa
1975 Janusz Karpiński Optymalizacja wymian profilaktycznych elementów systemu Szymon Firkowicz
1986 Leszek Krzysztof Klukowski Metoda prognozowania ciągów czasowych zawierających składowe odcinkowo-liniowe Jakub Gutenbaum time series forecasting, piecewise-linear term, Markov process of turning points; prognozowanie szeregów czasowych, składnik przedziałami-liniowy, proces Markowa punktów zwrotnych
2015 Mateusz Kobos Wielorozdzielczościowa klasyfikacja za pomocą kombinacji estymatorów jądrowych Jacek Mańdziuk estymator jądrowy, klasyfikacja, podejście wielorozdzielczościowe
2017 Adam Robert Kobus Komputerowa analiza i rozpoznawanie niepłynności mowy z zastosowaniem metody liniowej predykcji Wiesława Kuniszyk-Józkowiak liniowa predykcja, niepłynność mowy, sieci neuronowe, K-means, przekraczanie sygnału mowy, trakt głosowy, powtórzenia głosek, przedłużenia głosek, powtórzenia sylab, sygnał mowy, dsp, digital signal processing
1984 Irena Komorowska Optymalizacja wektorowa w systemach hierarchicznych (na przykładzie systemu handlu zagranicznego) Jerzy Wiesław Hołubiec
1986 Edward Korczak Model probabilistyczny pewnej klasy systemów technicznych o losowo zmiennej w czasie strukturze niezawodnościowej Florian Stanisław Piasecki
1973 Jacek Krzysztof Koronacki Badanie zbieżności algorytmów szukania minimum w zadaniach opisywanych równaniami stochastycznymi Jakub Gutenbaum
1999 Janusz Kosiński Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji przepływów pieniężnych w wielookresowych projektach inwestycyjnych Sławomir Tadeusz Wierzchoń
1974 Sławomir Kotra Problem optymalnego rozmieszczenia operacji kontrolnych w sieci procesu produkcyjnego Juliusz Lech Kulikowski
2017 Piotr Grzegorz Kowaleczko Algorytmy przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych dla potrzeb mechatronicznego systemu sterowania, stabilizacji i śledzenia w optoelektronicznych głowicach obserwacyjnych Przemysław Rokita
1986 Elżbieta Kowalska Identyfikacja modeli nielinowych przy brakujących obserwacjach Kazimierz Mańczak
2009 Piotr Andrzej Kowalski Klasyfikacja bayesowska informacji niedokładnej typu przedziałowego Piotr Stanisław Kulczycki klasyfikacja, informacja niedokładna, informacja typu przedziałowego, statystyczne estymatory jądrowe, redukcja próby wzorców, metoda wrażliwościowa sztucznych sieci neuronowych, analiza numeryczna
2002 Edward Kozłowski Optymalizacja portfela inwestycyjnego z uwzględnieniem kosztu informacji Tadeusz Henryk Banek informacja Fishera, portfel inwestycyjny, portfel papierów wartościowych, ryzyko, zakup informacji
1981 Wiesław Henryk Krajewski Związki między modelami typu makro i modelami typu mikro przy modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych Bogdan Kacprzyński modelowanie wielkich systemów, agregacja modeli, funkcje produkcji, modele dynamiczne
1987 Maciej Krawczak Strategie suboptymalne dla pewnych nieliniowych gier różniczkowych Kazimierz Mańczak differential games, zero-sum game, Nash game, Stackelberg game, optimal control
2015 Michał Kruczkowski Analiza złośliwych kampanii na podstawie danych o atakach pozyskiwanych z heterogenicznych Ÿźródeł Adam Kozakiewicz
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz
2016 Damian Kruszewski Nieparametryczna procedura identyfikacji elementów rzadko występujących (nietypowych) Piotr Stanisław Kulczycki elementy nietypowe (odosobnione), statystyczne estymatory jądrowe, klasyfikacja, logika rozmyta, intuicjonistyczne zbiory rozmyte
1982 Ewa Krzywiecka Geometryczne własności wielościanu rozwiązań dopuszczalnych w zagadnieniu komiwojażera Stanisław Walukiewicz
1978 Tomasz Kuczmowski Optymalizacja systemu energetycznego w kompleksowym modelu rozwoju Roman Włodzimierz Kulikowski
2013 Marta Kukier Zastosowanie intuicjonistycznych zbiorów rozmytych do klasyfikacji obiektów w przypadku niezrównoważonych klas Eulalia Janina Szmidt
1985 Anna Kurzydłowska Język problemowo zorientowany na zagadnienia organizacyjne i jego wykorzystanie w komputerowym systemie automatycznego wyznacznika harmonogramów Florian Stanisław Piasecki
2003 Bożena Barbara Kwiatuszewska-Sarnecka Niezawodnościowa analiza efektywności rezerwowania w systemach szeregowych Krzysztof Stanisław Kołowrocki poprawianie niezawodności, rezerwowanie elementów, funkcje niezawodności
1974 Stanisław Lasiecki Ocena błędu metody funkcji opisującej na przykładzie regulatora ekstremalnego Jacek Kudrewicz
2014 Wojciech Lesiński Problem rozpoznawania wzorców dla zagadnień słabo zrównoważonych Władysław Homenda klasyfikacja, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja
1981 Piotr Lesisz Charakterystyki probabilistyczne ruchu pojazdów samochodowych w kolumnie Florian Stanisław Piasecki
1975 Anna Lewandowska Synteza regulatorów dla obiektów nieliniowych przy warunku na obszar stabilności Jakub Gutenbaum
1982 Włodzimierz Lewin Metoda planowania przyspieszonych badań do oceny niezawodności obiektów technicznych Florian Stanisław Piasecki
1972 Marek Libura Analiza wybranych modeli systemów informacyjnych metodami teorii obsługi masowej Juliusz Lech Kulikowski
2006 Małgorzata Anna Lucińska Zastosowanie algorytmów immunologicznych do optymalizacji działania systemów wieloagentowych Sławomir Tadeusz Wierzchoń algorytmy immunologiczne, systemy wieloagentowe, problem pasterza
2010 Marcin Jerzy Luckner Problem eliminacji nieprzystających obiektów w zadaniu rozpoznawania wzorca Władysław Homenda rozpoznawanie wzorca, klasyfikacja, odrzucanie, zespoły klasyfikatorów
1986 Waldemar Łabuda Uwarunkowania decyzji wyboru źŸródeł energii w gospodarce komunalno-bytowej Wiesław Ciechanowicz
2016 Piotr Ładyżyński Inteligentne systemy inwestycyjne w funduszach typu Quant Przemysław Wojciech Grzegorzewski trading systems, algorithmic trading, machine learing, random forests, portfolio Managment
1995 Dariusz Łazar Relaksacja rozmytych zapytań do relacyjnych baz danych z wykorzystaniem operatorów uporządkowanej średniej ważonej Janusz Aleksander Kacprzyk logika rozmyta, bazy danych, relacyjne bazy danych, rozmyte zapytania, relaksacja zapytań, operatory uporządkowanej średniej ważonej
1984 Andrzej Łodziński Metoda wyznaczania sterowania optymalnego procesem wieloetapowym o różnych modelach matematycznych poszczególnych etapów Jakub Gutenbaum
2005 Maciej Łopaciński Optymalizacja sieci teleinformatycznej koncernu medialnego w warunkach nietypowych ograniczeń Andrzej Leszek Straszak optymalizacja, telekomunikacja, sieci komputerowe
1997 Bożena Łopuch Metody rzutowe z agregacją dla wypukłych problemów dopuszczalności Krzysztof Czesław Kiwiel
2012 Szymon Wojciech Łukasik Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych Piotr Stanisław Kulczycki redukcja wymiariaru, redukcja liczności próby, big data, transformacja liniowa, równoległe szybkie symulowane wyważanie, anializa i eksploracja danych, data mining
1999 Włodzimierz Magiera Zastosowania algorytmów genetycznych do wspomagania średniookresowych decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym Sławomir Tadeusz Wierzchoń
2005 Arkadiusz Majka On an extension of thermodynamics and its application to choice models on graphs Wojciech Wiœlicki
1966 Karol Makowski Metoda funkcjonałów Lagrange'a i jej zastosowanie do optymalizacji procesów dynamicznych Roman Włodzimierz Kulikowski
1975 Marek Makowski Optymalizacja dynamiczna w pewnej klasie systemów neutralizacji zanieczyszczeń środowiska Roman Włodzimierz Kulikowski
1976 Joanna Malicka-Wąsowska Problemy sekwencyjne w systemach kooperujących stechiometrycznie Bogdan Kacprzyński
2003 Agnieszka Barbara Malinowska Istotność skalarnych funkcji ocen w zadaniach wektorowej optymalizacji Jakub Gutenbaum multiobjective optimization, pareto - optimal soultions, efficient solutions, nonessential objective function, redundant objective function
1989 Jacek Antoni Malinowski Optymalne sterowanie eksploatacją obiektów opisywanych procesami semimarkowskimi Janusz Karpiński semimarkowski model procesu eksploatacj, strategia eksploatacji, optymalizacja funkcji kosztu, metoda różniczkowania, metoda programowania dynamicznego
1975 Wojciech Mały Algorytm optymalizacji procesu dyfuzji stosowanego w produkcji elementów półprzewodnikowych Kazimierz Malanowski
1962 Kazimierz Mańczak Analiza procesów ustalonych w pewnym przekaŸźnikowo- impulsowym układzie regulacji ekstremalnej Władysław Findeisen
2005 Franziska Matthäus Hierarchical modeling of prion spread in brain tissue Marek Antoni Niezgódka
1979 Paweł Mensz Statystyczna analiza systemu sterowania jakością produkcji Florian Stanisław Piasecki
1999 Mirosław Michaœ Zastosowanie algorytmu genetycznego do prognozowania ciągów czasowych sprzedaży Jerzy Wiesław Hołubiec
1973 Henryk Mierzejewski Rozwiązywanie zadań liniowego programowania dynamicznego metodą bezpośrednią Jacek Kudrewicz
2004 Beata Katarzyna Milczek Wyznaczanie granicznych funkcji niezawodności systemów szeregowo-progowych Krzysztof Stanisław Kołowrocki podejście asymptotyczne do oceny niezawodności dużych systemów szeregowo - progowych
1984 Ho Quang Minh Analiza metod wyznaczania oszacowań funkcji celu w zagadnieniu rozmieszczenia Stanisław Walukiewicz
2010 Janusz Miroforidis Komputerowe wspomaganie procesów decyzyjnych w sklepach wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej i metod przybliżonych Ignacy Stanisław Kaliszewski komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji, optymalizacja wielokryterialna, algorytmy ewolucyjne optymalizacji wielokryterialnej, obliczenia przybliżone,, handel wielkopowierzchniowy
1973 Marek Mizia Zagadnienia automatyzacji pieców grzewczych przepychowych Roman Włodzimierz Kulikowski
2009 Ryszard Motyka Nowe spojrzenie na metodę Johnsona skracania czasu badań niezawodności Antoni Drapella
2000 Cezary Mrozicki Zastosowanie zmodyfikowanej metody kolorowania grafu do automatycznego układania harmonogramu zajęć Florian Stanisław Piasecki kolorowanie grafu, układanie harmonogramu zajęć
1986 Andrzej Marek Myśliński Nieróżniczkowalne zadania optymalizacji parametrycznej dla układów opisywanych liniowymi równaniami eliptycznymi Jan Sokołowski optymalizacja konstrukcji, metody obliczeniowe optymalizacji, układy o parametrach rozłożonych, równania eliptyczne, warunki konieczne optymalności,aproksymacja skończenie wymaiarowa
1974 Zbigniew Tadeusz Nahorski Sterowanie cyfrowe piecem szklarskim z identyfikacją na podstawie zasady najmniejszej sumy kwadratów Kazimierz Mańczak proces produkcji szkła okiennego, stabilizacji temperatury, jednokrokowa optymalna strategia stabilizacji, sterowanie dualne, sterowanie układu z parametrami zmiennymi w czasie
1998 Hanna Niedźwiedzińska Komputerowo wspomagane określanie potrzeb organizacji w zakresie elektronicznej wymiany danych Andrzej Leszek Straszak systemy informacyjne w zarządzaniu, elektroniczna wymiana danych, EDI
2001 Adam Niewiadomski Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w komputerowym określaniu podobieństwa dokumentów tekstowych Piotr Stanisław Szczepaniak zbiory rozmyte, relacje rozmyte, intuicjonistyczne zbiory rozmyte, podobieństwo, relacje sąsiedztwa, wyszukianie tekstów
1992 Ryszard Niżnik Stochastyczne metody modelowania i oceny elastycznych systemów produkcyjnych Janusz Karpiński metody stochastyczne, elastyczne systemy produkcyjne, modelowanie komputerowe
2008 Katarzyna Nowacka Zastosowanie elementów logiki rozmytej do wyszukiwania informacji tekstowej Sławomir Piotr Zadrożny Fuzzy logic, logika rozmyta, information retrival, fuzzy methods
1966 Janusz Nowakowski Możliwości wykorzystania zjawisk synchronizacji do odbioru słabych sygnałów w obecności szumów Jerzy Seidler
1984 Romuald Nowocień Zależność procesu koordynacji planów branżowych i przestrzennych od typu modeli zjawisk Bogdan Kacprzyński
2006 Joanna Magdalena Ochelska-Mierzejewska Rozmyte podsumowania standaryzowanych dokumentów Piotr Stanisław Szczepaniak lingwistyczne podsumowania baz danych z użyciem zbiorów rozmytych, zbiorów rozmytych typu - Z, intuicjonistycznych zbiorów rozmytych, logika rozmyta, rozmyte wnioskowanie
2008 Przemysław Maciej Ogonowski Anomaly detection in computer security systems by using an artificial immune system with a complete set of receptors Sławomir Tadeusz Wierzchoń
1999 Joanna Olbryœś Metody optymalizacji portfela obligacji w warunkach zmiennych stóp procentowych Leszek Saturnin Zaremba obligacja, stopy procentowe, portfel obligacji odporny na zmianę stóp procentowych
1980 Wiktor Olinger Heurystyczny algorytm wyboru suboptymalnej ścieżki w grafie Jakub Gutenbaum
2012 Anna Olwert Karta Kendalla jako nieparametryczne narzędzie do wykrywania zależności pomiędzy kolejnymi pomiarami procesów Olgierd Hryniewicz statystczna kontrola jakości, karta kontrolna, współczynnik Kendalla, karty kontrolne dla skorelowanych danych
2014 Karol Romuald Opara Analiza algorytmu ewolucji różnicowej i jego zastosowanie w wyznaczaniu zależności statystycznych Jarosław Arabas ewolucja różnicowa, teoria algorytmów ewolucyjnych, TAU Kendalla, dane przedziałowe
2007 Daniel Osman Skuteczność metod uczenia w algorytmach z rodziny Temporal Difference w zastosowaniu do dwuosobowych gier planszowych Jacek Mańdziuk
1974 Roman Ostrowski Zastoswanie dekompozycji do nieliniowych zadań optymalizacji statycznej systemów wielkich Kazimierz Mańczak
1991 Jan Wojciech Owsiński Nowa metoda analizy skupień z globalną funkcją celu Kazimierz Mańczak analiza skupień, klastering, optymalizacja, funkcja celu, algorytm suboptymalizacji
2013 Maciej Pańka System rozproszonej wizualizacji danych na urządzeniach mobilnych Piotr Stanisław Bała
2018 Michał Pawłowski Theoretical and computational approach to spot price modelling and pricing derivatives on the Polish Power Exchange Olgierd Hryniewicz
Piotr Nowak
2017 Michał Piotr Pawłowski Theoretical and computational approach to spot price modelling and pricing derivatives on the Polish Power Exchange Olgierd Hryniewicz
2004 Leszek Pęksyk Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i średniookresowym horyzoncie czasowym Leszek Saturnin Zaremba optymalizacja, alokacja kapitału, VAR, ryzykowne papiery wartościowe
1996 Krzysztof Piekarski Optymalizacja parametryczna z ograniczeniami stanu dla wybranych modeli dynamicznych opisywanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi Jan Sokołowski optymalizacja parametryczna, modele dynamiczne płyt sprężystych, warunki konieczne optymalności, analiza wrażliwości rozwiążań optymalnych
2016 Jakub Marcin Piekoszewski Uogólnione samoorganizujące się sieci neuronowe o drzewopodobnych strukturach w grupowaniu danych ze szczególnym uwzględnieniem danych medycznych opisujących ekspresję genów Marian Bolesław Gorzałczany samoorganizujące się sieci neuronowe, grupowanie danych, nienadzorowany system przetwarzania danych, system wspomagania decyzji
1975 Henryk Potrzebowski Modelowanie i algorytmizacja wybranych zagadnień planowania seryjnego procesu obróbki detali Juliusz Lech Kulikowski
2009 Jarosław Protasiewicz Zastosowanie sieci neuronowych do analizy rynku energii elektrycznej w Polsce Piotr Stanisław Szczepaniak sieci neuronowe, rynek energii elektrycznej, ryzyko, programowanie szeregów czasowych
1981 Janusz Pudykiewicz Zastosowanie modeli dyspersji zanieczyszczeń atmosfery do celów optymalnego sterowania procesem emisji Jakub Gutenbaum
2015 Weronika Henryka Radziszewska An intelligent distributed system for flexible management of variable energy supply and demand in microgrids (Rozproszony system inteligentny do elastycznego zarządzania zmienną podażą i popytem energii elektrycznej w mikrosieciach) Zbigniew Nahorski energy managment systems, multki- agent, microgrid, demand side managment, supply side managment
2015 Janusz Rafałko Algorytmy automatyzacji tworzenia baz jednostek akustycznych w syntezie mowy polskiej Władysław Homenda fonem, alofon, jednostka akustyczna, synteza mowy, synteza konkatenacyjna, text to speech, TTS, dynamic time wraping, DTW
1971 Brunon Redmer Metody krokowe modelowania równań różniczkowych cząstkowych za pomocą iteracyjnych maszyn analogowych Stefan Czarnecki
1978 Ludomir Rewo Metoda stymulacji komputerowej w zastosowaniu do optymalizacji procesu absorpcji katalizowanej dwutlenku siarki Kazimierz Mańczak
2007 Maciej Piotr Romaniuk Diagnostyka zbieżności markowowskich algorytmów Monte Carlo z zastosowaniem zbiorów odnowy Jacek Krzysztof Koronacki metody Monte Carlo, diagnostyka zbieżności metod MCMC, zbiory odnowy, symulacje
1986 Tomasz Romanowicz Badanie wrażliwości systemów opisanych układem algebraicznym równań liniowych oparte na analizie struktury Kazimierz Mańczak
1994 Stefan Rozmus Metoda wyznaczania optymalnych struktur użytkowych systemu komputerowego dla jego awaryjnej rekonfiguracji Bohdan Korzan
1981 Jerzy Rudnicki Metoda projektowania systemów obsługi technicznej dla sprzętu powszechnego użytku Florian Stanisław Piasecki
2006 Filip Wojciech Rudziński Dynamiczne, samoorganizujące się sieci neuronowe w zagadnieniach grupowania danych ze szczególnym uwzględnieniem grupowania dokumentów WWW Marian Bolesław Gorzałczany samoorganizujące się sieci neuronowe, mapy cohonena, grupowanie danych, grupowianie dokumentów www
2015 Przemysław Roman Rutka Efektywne algorytmy dla klasycznych ortogonalnych transformacji Ryszard Smarzewski klasyczne wielomiany ortogonalne, problem typu izoperymetrycznego, krzywe Beziera, problem równowagi elekrtostatycznej, efektywna , stabilna i najbardziej ekonomiczna interpolacja typu Hermite'a, jednowymiarowe i wielowymiarowe oszacowania typu Chernoffa, algorytmy i eksperymenty numeryczne
1976 Jerzy Rychlewski Badanie liniowych układów dynamicznych z osobliwym zaburzeniem metodą rozdzielania ruchów o różnych prędkościach Jacek Kudrewicz
1972 Zdzisław Sadowski Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco Kazimierz Mańczak
2002 Meftah Ali Shetwan Optimization approach to design of Q control chart Olgierd Hryniewicz
2016 Julia Siderska Modelowanie i analiza kapitału społecznego firm informatycznych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych Stanisław Walukiewicz
1985 Jarosław Andrzej Sikorski Algorytmy wyznaczania ograniczeń zastępczych w zadaniach programowania matematycznego Stanisław Walukiewicz ograniczenia zastępcze, metody relaksacyjne, optymalizacja nieróżniczkowalna, metody subgradientowe
1971 Leon Słomiński Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych Juliusz Lech Kulikowski
1975 Jan Sokołowski Problemy parametrycznego sterowania optymalnego układów opisywanych równaniami parabolicznymi Kazimierz Malanowski optymalizacja kształtu, równania eliptyczne, równania paraboliczne, sterowanie współczynnikami równania stanu, optymalizacja parametryczna, warunki konieczne optymalności, minimalizacja niewypukła funkcjonału jakości
1978 Janusz Stanisław Sosnowski Optymalizacja dynamiczna wielosektorowego liniowego modelu produkcyjnego Roman Włodzimierz Kulikowski
2016 Łukasz Sosnowski Komparatory obiektów złożonych w zastosowaniach do badania podobieństwa i identyfikacji Dominik Antoni Ślęzak obiekty złożone, sieci kompaktorów, badania prawdopodobieństwa, rozpoznanie obiektów, zbiory rozmyte
2007 Joanna Soszyńska-Budny Analiza niezawodności systemów w zmiennych warunkach eksploatacji Krzysztof Stanisław Kołowrocki niezawodność, system wielostanowe, systemy złożone, zmienne warunki eksploatacji
1973 Piotr Staniewski Statystyczna optymalizacja systemów magazynowych symulowanych na maszynie cyfrowej Kazimierz Mańczak
1976 Maria Staniszkis Metody automatycznego rozpoznawania struktur punktowych na płaszczyźnie rzeczywistej Juliusz Lech Kulikowski
1984 Elżbieta Stapp Zastosowanie metod teorii gier w modelowaniu wymiany kooperacyjnej Roman Włodzimierz Kulikowski
1982 Jacek Stefański Heurystyczna metoda optymalizacji hierarchicznych struktur systemów organizacyjnych Kazimierz Mańczak
1987 Jolanta Stępień Metoda harmonogramowania procesu produkcyjnego z uwzględnieniem przezbrojeń i remontów Florian Stanisław Piasecki
2017 Marcin Stępniak Protokoły adaptacyjne dla długotrwałych rozproszonych procesów biznesowych w środowiskach wirtualnych oraz fizycznych Stanisław Ambroszkiewicz
1981 Jerzy Strycharczyk Sterowanie krótkookresowe zbiornikiem wodnym w regionie rolniczym Jakub Gutenbaum
1998 Paweł Strykowski Zastosowanie logiki rozmytej i algorytmów genetycznych do lingwistycznych podsumowań baz danych Janusz Aleksander Kacprzyk logika rozmyta, bazy danych, algorytmy genetyczne, podsumowanie słowne, podsumowanie lingistyczne
2007 Sławomir Strzykowski Komputerowy system wspomagania alokacji osadzonych w zakładzie penitencjarnym Maciej Krawczak komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji, algorytmy genetyczne, krzyżowanie, mutacja, programowanie, sztuczna inteligecja, służba wiezienna, alokacja osadzonych, algorytm ewolucyjny
1988 Jan Studziński Identyfikacja przepływu masy szklanej w wannie szklarskiej jako obiektu o parametrach rozłożonych lub skupionych Kazimierz Mańczak model fizykalny wanny szklarskiej, model operatorowy wanny szklarskiej, identyfikacja i sterowanie wanną szklarską
2000 Piotr Sulewski Zastosowanie numerycznych metod estymacji uogólnionego rozkładu gamma w badaniach niezawodnościowych Antoni Drapella uogólniony rozkład Gamma, estymacja parametrów, metody estymacji, wnioskowanie z danych cenzurowanych, zgodność rozkładów estymatora, generacja liczby losowych, metody optymalizacyjne
2011 Ewa Bogusława Szczepanik Metody rozwiązywania skończenie wymiarowych zdegenerowanych problemów optymalizacji Aleksiej Tretiakow warunki optymalności, p- reguralność, operator p - czynnikowy, metody optymalizacji
1995 Grażyna Maria Szkatuła Uczenie maszynowe na podstawie przykładów w przypadku błędów w danych Janusz Aleksander Kacprzyk uczenie maszynowe na podstawie przykładów, modyfikacje zadania pokrycia w programowaniu całkowitoliczbowym, algorytm zachłanny
1985 Krzysztof Marcin Szkatuła Analiza metod probabilistycznych optymalizacji dyskretnej Stanisław Walukiewicz optymalizacja dyskretna, algorytmy dokładne i przybliżone, analiza najlepszego i najgorszego przypadku
1986 Leszek Szydłowski Zastosowanie łańcuchów Markowa do badania i prognozowania procesów ekonomiczno-rolniczych zachodzących w regionie Pomorza Zachodniego Zygmunt Dowgiałło
2015 Marcin Szymczak Handling metadata in the scope of coreference detection in data collections (Zastosowanie metadanych przy wykrywaniu podobieństwa w kolekcjach danych) Guy De Tré
Sławomir Piotr Zadrożny
corefence data, data quality, duplicate detection, metadata
2015 Maciej Jakub Świechowski Adaptive simulation-based meta-heuristic methods in synchronous multiplayer games (Metaheurystyczne metody adaptacyjne bazujące na symulacjach w synchronicznych grach wieloosobowych) Jacek Mańdziuk sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, metody heurytyczne, procesy decyzyjne
2004 Jian-Gang Tang L-fuzzy sets and algebraic methods in finite automata : theory and some applications Janusz Aleksander Kacprzyk
2002 Krzysztof Stefan Targiel Predykcja zmienności w modelu Blacka-Scholesa za pomocą modeli rozmytych Tadeusz Jerzy Trzaskalik modelowanie rozmyte, uczenie maszynowe, prognozowanie zmienności, volatility
2011 Victor B Taylor HeBIS : a biologically inspired data classification systems Janusz Aleksander Kacprzyk
2016 Dominika Beata Tkaczyk New methods for metadata extraction from scientific literature (Nowe metody wydobywania metadanych z literatury naukowej) Marek Antoni Niezgódka analiza deokumentów, wydobywanie meta danych, wydobywanie informacji, uczenie maszynowe
1974 Bolesław Tołwiński Metody numeryczne rozwiązywania zadań optymalizacji dynamicznej przeznaczone do sterowania systemami wielkimi w czasie rzeczywistym Bogdan Kacprzyński
1982 Fryderyk Zbigniew Unton Identyfikacja obiektów dynamicznych przyspieszoną metodą aproksymacji stochastycznej Kazimierz Mańczak automatyka, teoria sterowania, identyfikacja, procesy stochastyczne
2005 Jacek Waglowski Metoda planowania optymalnego układu stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS Piotr Stanisław Kulczycki bezprzewodowe systemy szerokopasmowe, system LMDS, stacje bazowe, optymalizacja, estymatory jądrowe, logika rozmyta, metoda podziału i oszacowań
1971 Stanisław Walukiewicz Algebra dróg elementarnych i jej zastosowanie do badań operacyjnych Juliusz Lech Kulikowski
2018 Katarzyna Wasielewska-Michniewska Application of semantic analysis methods to increase the efficiency of grid usage (Zastosowanie metod analizy semantycznej do zwiększenia efektywności wykorzystania gridu) Marcin Paprzycki
2002 Zbigniew Wasilewski System ekspercki do wspomagania decyzji w procesie technologii gumy Zbigniew Nahorski
1990 Roman Weinfeld Nowe algorytmy rekurencyjnej identyfikacji liniowych obiektów dynamicznych Kazimierz Mańczak liniowe modele dynamiczne, o czasie dyskretnym, ARMAX, ARAR, identyfikacja rekurencyjna
2018 Sebastian Widz Ensembles of approximate decision reducts in classification problems Dominik Ślęzak
2009 Aneta Anna Wiktorzak Analiza systemowa i obliczenia inteligentne w modelowaniu kapitału ludzkiego i społecznego na przykładzie szkoły ponadgimnazjalnej Stanisław Walukiewicz
2010 Anna Maria Wilbik Linguistic summaries of time series using fuzzy sets and their application for performance analysis of mutual funds (Podsumowania lingwistyczne szeregów czasowych z użyciem zbiorów rozmytych i ich zastosowanie do analizy notowań wartości funduszu inwestycyjnego) Janusz Aleksander Kacprzyk linguistic summaries, fuzzy logic, time series, computing with words, soft computing, fuzzy sets, fuzzy protoforms, multicriteria decision making, podsumowania lingwistyczne, logika rozmyta, szeregi czasowe, obliczenia na słowach, obliczenia miękkie, zbiory rozmyte, protoformy rozmyte, wielokryterialne podejmowanie decyzji
1977 Jerzy J Włodek Metoda wyznaczania obszarów tolerancji cech mierzalnych boektu technicznego Florian Stanisław Piasecki
2008 Włodzimierz Wojas Multistage dynamic generalised network flow model for a short-term planning of water resources allocation Marek Libura
1994 Paweł Wojciechowski Computer models of management contract : an application of option theory Olgierd Hryniewicz option pricing, managment contract, teria opcji, kontrakt menedżerski
1990 Waldemar Wolski Model wyspecjalizowanej bazy danych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem rolnym Andrzej Leszek Straszak
1978 Barbara Wójcik Optymalizacja przedziałów tolerancji w operacjach kontrolnych procesu produkcyjnego w przemyśle maszynowym Florian Stanisław Piasecki
1977 Zbigniew M Wójcik Wykorzystanie systemu cyfrowego przetwarzania obrazów w technologii układów półprzewodnikowych Juliusz Lech Kulikowski
2002 Mirosław Wujas Optymalizacja struktury organizacji non-profit na przykładzie muzeum Jerzy Wiesław Hołubiec
1993 Sławomir Piotr Zadrożny Wspomaganie komputerowe osiągania kompromisu z użyciem elementów logiki rozmytej Kazimierz Mańczak grupowe podejmowanie decyzji, proces osiągniecia konsensusu, logika rozmyta
2014 Krzysztof Zaniewski Konstrukcja i testowanie automatów rozmytych za pomocą technik metaheurystycznych Witold Pedrycz automaty rozmyte, optymalizacja, uczenie nadzorowane, modele matematyczne, metahurystyki, metody grupowania rozmytego
1978 Andrzej Ziółkowski Analiza komputerowa obiegu informacji w przedsiębiorstwie dla potrzeb projektowania systemów informatycznych Kazimierz Mańczak