Analiza rozwiązań kooperacyjnych na przykładzie systemu edukacyjnego

Lech Kruś, Roman Kulikowski

W pracy rozpatrzono zagadnienie wspomagania decyzji edukacyjnych, podejmowanych przez kandydatów na studia, a następnie studentów, oraz uczelni organizującej studia. Studenci i uczelnia traktowani są jako partnerzy biorący udział we wspólnym przedsięwzięciu. Przewidywane korzyści każdej ze stron obciążone są ryzykiem. Powstaje problem negocjacyjny: Jak podzielić korzyści wynikające ze współpracy? Jaka powinna być uczciwa cena za uzyskiwaną na studiach wiedzę?

W pracy rozwinięto metodologię pozwalającą na wyznaczanie użyteczności stron w warunkach ryzyka. Zaproponowano idee określania wartości wiedzy uzyskiwanej przez studenta, mierzonej jako zdyskontowana przewidywana nadwyżka przyszłego wynagrodzenia absolwenta, w porównaniu z wynagrodzeniem pracownika, który studiów nie ukończył.

Wykorzystując idee gier kooperacyjnych, a w szczególności koncepcje rozwiązania Nash’a, zaproponowano sposób wyznaczania strategii kooperacji obu stron w powyższym zagadnieniu. Opracowano model i prosty system komputerowy. System umożliwia wspomaganie analizy decyzyjnej, przeprowadzanie badań symulacyjnych, a także wyznaczanie strategii kooperacyjnych dla różnych parametrów i wielkości wejściowych i różnego podejścia stron do ryzyka.

Słowa kluczowe: Komputerowe systemy wspomagania decyzji, ryzyko, funkcje użyteczności,  kooperacja.

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF