Wyznaczanie optymalnej strategii ograniczania wpływu energetyki na środowisko naturalne z wykorzystaniem modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

Piotr Holnicki, Andrzej Kałuszko

Przedstawiono wyniki prac dotyczących budowy modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń atmosferycznych oraz ich wykorzystania w procesie podejmowania decyzji z dziedziny ochrony środowiska i rozwoju regionalnego. Rozważane są dynamiczne modele jedno- i wielowarstwowe, przeznaczone przede wszystkim do generowania prognoz zanieczyszczenia powietrza w średniej skali przestrzennej oraz określania związanych z tym skutków ekologicznych. Od strony sformułowania matematycznego, procesy rozprzestrzeniania się i przemian zanieczyszczeń opisywane są przez odpowiedni układ równań transportu. Przedstawiono przykłady bezpośredniego zastosowania modeli do wyznaczania map rozkładów zanieczyszczeń a także wykorzystania ich do wspomagania decyzji dotyczących określania długofalowych strategii ochrony jakości powietrza. Jedno z prezentowanych zastosowań dotyczy optymalnego wyboru strategii ograniczania emisji SO2 w grupie zakładów energetyki zawodowej, zlokalizowanych w określonym regionie. Zadanie polega na takim doborze technologii odsiarczania spalin w wybranych elektrowniach, aby zminimalizować pewien wskaźnik strat środowiskowych, przy spełnieniu ograniczeń ekonomicznych. Kolejny obszar rozważanych zastosowań modeli dotyczy sterowania emisją w czasie rzeczywistym.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia atmosferyczne, model matematyczny, ograniczanie emisji

Strzałka w lewoSpis referatów, Pełny tekst PDF