Strona główna Organizatorzy Cel i tematyka Program Komitet Historia Miejsce Informacje Hotele Terminarz Kontakt Formularz Patronat medialny  

 szczegółowy program konferencji    szczegółowy program konferencji

Program

Referaty wygłaszane są w salach:118, 121, 122 i 133 (rozkład sal)

na I piętrze Gmachu Elektroniki PW, oraz w Małej Auli PW

 

REFERATY PLENARNE (wg kolejności wygłaszania)

Referat plenarny I - Poniedziałek, 27.06., 10:30, sala: Mała Aula PW

Tadeusz Kaczorek - Układy dodatnie z opóźnieniami

Referat plenarny II - Poniedziałek, 27.06., 11:15, sala: Mała Aula PW

Zdzisław Bubnicki - Zastosowania zmiennych niepewnych w problemach sterowania systemami komputerowymi

Referat plenarny III - Poniedziałek, 27.06., 12:15, sala: Mała Aula PW

Leszek Trybus - Systemy sterowania w energetyce

Referat plenarny IV - Wtorek, 28.06., 12:15, sala: Mała Aula PW

Roman Kulikowski - Wspomaganie zarządzania gospodarką opartą na wiedzy systemowej i teorii sterowania z uwzględnieniem ryzyka

Referat plenarny V - Środa, 29.06., 12:15, sala: E 133

Janusz Kacprzyk - Wieloetapowe sterowanie rozmyte ze stochastycznym układem sterowanym

Referat plenarny VI - Środa, 29.06., 14:00, sala: E 133

Krzysztof Malinowski - Mechanizmy współpracy: koordynacja periodyczna i iteracyjna

Referat plenarny VII - Czwartek, 30.06., 12:15, sala: E 133

Michael Athans – Issues on robust adaptive control

 

I. TEORIA SYSTEMÓW

Przewodniczący: Tadeusz Kaczorek, Irena Pawłow

Wtorek, 28.06., 09:15, sala: E 133

 1. Andrzej Straszak - Automatyka, cybernetyka i informatyka a systemy

 2. Zdzisław Kowalczuk, Mariusz Domżalski - Asynchroniczna fuzja danych z wielu estymatorów stanu

 3. Dominik Sierociuk - Użycie ułamkowego filtru Kalmana do estymacji parametrów układu ułamkowego rzędu

 4. Jerzy Tokarzewski - O zerach, podprzestrzeniach zerujących wyjście i zerowych dynamikach w układach liniowych właściwych        

 5. Bogdan Grzywacz - Koncepcja skalowania czasowego odpowiedzi układów wielowymiarowych

 6. Konrad Markowski - Minimalizacja pary macierzy (A, B) układu 2D opisanego modelem ogólnym za pomocą grafów oddziaływań        

 7. Mariusz Kamola - O projektowaniu odpornym na niedoskonałości modelu numerycznego

 8. Przemysław Orłowski - Analiza częstotliwościowa układu zmiennego w czasie – algorytm i przykłady

 

II. TEORIA STEROWANIA
Przewodniczący: Jerzy Józefczyk, Stanisław Skoczowski

Środa, 29.06., 09:15, sala: E 133

 1. Ryszard Gessing (referat problemowy) - Fascynujące własności układu
  z pochodnymi wyższego rzędu w regulatorze

 2. Roman Czyba, Marian Błachuta - Zastosowanie wysokiego rzędu pochodnych
  w sterowaniu obiektem nieliniowym

 3. Andrzej Królikowski, Tomasz Kubiak, Dariusz Horla - Sterowanie LQG
  z ograniczeniami amplitudy i wariancji sygnału sterującego     

 4. Ryszard Gessing - Korektor równoległy dla układów z nieminimalnofazowymi obiektami

 5. Rafał Grygiel, Marian Błachuta - Regulacja w układzie o dwóch stopniach swobody dla obiektów z opóźnieniem 

 6. Jacek Pieniążek - Struktura mieszana w sterowaniu obiektem liniowym
  z ograniczeniem sygnału wejściowego

 7. Włodzimierz Stanisławski, Marek Rydel - Modele hierarchiczne złożonych obiektów sterowania

 8. Krzysztof Czyż - Układy sterowania z nierównomiernym próbkowaniem sygnałów

                                     

III. STEROWALNOŚĆ I OBSERWOWALNOŚĆ
Przewodniczący: Tadeusz Banek, Marian Błachuta

Środa, 29.06., 15:05, sala: E 133

 1. Jerzy Klamka (referat problemowy) - Sterowalność układów dyskretnych typu 2-D

 2. Mikołaj Busłowicz - Osiągalność i sterowalność liniowych układów dyskretnych
  z opóźnieniami zmiennych stanu

 3. Mikołaj Busłowicz, Tadeusz Kaczorek - Osiągalność zupełna i sterowanie
  z minimalną energią dodatnich układów dyskretnych z opóźnieniami

 4. Rafał Kociszewski - Sterowalność dodatnich układów dyskretnych z jednym opóźnieniem zmiennych stanu

 5. Ewa Krasoń - Wyznaczanie zasięgu zbioru osiągalności dwuwymiarowego ciągło-dyskretnego układu liniowego z niepewnością typu elipsoidalnego

 6. Wojciech Trzasko, Rafał Kociszewski - Sterowalność dodatnich układów dyskretnych z opóźnieniem od stanu i sterowania

 7. Marcin Witczak - Projektowanie obserwatorów stanu dla dyskretnych w czasie systemów nieliniowych

                           

IV. STABILNOŚĆ I STABILIZACJA
Przewodniczący: Andrzej Bartoszewicz, Andrzej Królikowski

Środa, 29.06., 15:05, sala: E 121

 1. Wojciech Mitkowski (referat problemowy) - Metody stabilizacji

 2. Mikołaj Busłowicz - Odporna stabilność dodatnich układów dyskretnych
  z opóźnieniem o liniowej strukturze niepewności

 3. Andrzej Ruszewski - Obszary D-stabilności układów regulacji z obiektem pierwszego rzędu z opóźnieniem

 4. Andrzej Ruszewski - Obszary stabilności w przestrzeni parametrów układów regulacji z obiektem wieloinercyjnym z opóźnieniem

 5. Paweł Skruch - Stabilizacja liniowego nieskończenie wymiarowego systemu oscylacyjnego za pomocą liniowego sprzężenia zwrotnego od położenia

 6. Andrzej Tutaj - Stabilność rozproszonego układu regulacji z predykcją stanu

 7. Krzysztof Oprządkiewicz - Stabilizowalność i wykrywalność pewnej klasy systemów parabolicznych o niepewnych parametrach

 

V. STEROWANIE OPTYMALNE
Przewodniczący: Maciej Krawczak, Jerzy Tokarzewski

Czwartek, 30.06., 09:15, sala: E 133

 1. Henryk Górecki (referat problemowy) - Od optymalizacji parametrycznej
  do optymalizacji dynamicznej, czyli od ustalonej struktury regulatora do odkrycia jego nieznanej struktury

 2. Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Piotr Tatjewski - Bieżąca optymalizacja punktu pracy procesów regulowanych algorytmem predykcyjnym

 3. Zbigniew Nahorski, Jarosław Stańczak - Optymalny sygnał typu bang-bang
  do estymacji parametru w obiekcie pierwszego rzędu

 4. Andrzej Bartoszewicz, Aleksandra Nowacka - Ślizgowe sterowanie obiektem trzeciego rzędu z nieostrym ograniczeniem sygnału wejściowego

 5. Krzysztof Latawiec, Wojciech P. Hunek - Inwersje macierzy wielomianowych
  a sterowanie minimalnowariancyjne

 6. Piotr Suchomski - Struktura dyskretnych algorytmów optymalnych ze względu
  na normę H∞

 7. Andrzej Łodziński - Metoda wyboru sterowania wielokryterialnego procesem wieloetapowym przy użyciu funkcji osiągnięcia

 8. Katarzyna Majewska - Oscylacyjne procesy czasooptymalne

 

VI. OPTYMALIZACJA I PODEJMOWANIE DECYZJI
Przewodniczący:
Michał Inkielman, Wojciech Tarnowski

Wtorek, 28.06., 16:20, sala: E 133

 1. Zdzisław Kowalczuk (referat problemowy) - Wielokryterialna optymalizacja ewolucyjna z preselekcją kwalitatywnych subkryteriów

 2. Dariusz Uciński - Planowanie strategii pomiarowych w nieliniowych zagadnieniach odwrotnych z zastosowaniem niegładkich kryteriów optymalności

 3. Marek Libura - Uogólnione zagadnienie odwrotne i całkowitoliczbowość zmiennych w zadaniach programowania liniowego

 4. Marek Skowron, Krystyn Styczeń - Algorytm ewolucyjny globalnej optymalizacji procesów okresowych z ograniczeniami stabilnościowymi

 5. Stanisław Łukasik - Wielokryterialna selekcja wariantów rozwoju infrastruktury sieciowej

 6. Włodzimierz Ogryczak, Tomasz Śliwiński - Bezpośrednie metody minimaksymalizacji leksykograficznej

 

VII. STEROWANIE ADAPTACYJNE
Przewodniczący: Mikołaj Busłowicz, Piotr Kulczycki

Poniedziałek, 27.06., 14:00, sala: E 133

 1. Stanisław Bańka (referat problemowy) - O projektowaniu wielowymiarowych układów adaptacyjnego sterowania

 2. Tadeusz Banek, Edward Kozłowski - Adaptacyjne sterowanie terminalne
  z losowym horyzontem

 3. Jacek Czeczot - Zasady tworzenia uproszczonego fizykalnego modelu procesu dla potrzeb sterowania adaptacyjnego

 4. Andrzej Dzieliński - Wykorzystanie nierówności różniczkowych w adaptacyjnym sterowaniu nieliniowym        

 5. Stefan Domek - Regulacja predykcyjna wybranej klasy obiektów nieliniowych
  z ograniczeniami wejść

 6. Dariusz Horla - Optymalizacja wypukła w zastosowaniu do syntezy adaptacyjnego regulatora predykcyjnego z niejawnym układem anti-windup

 7. Witold Byrski, Marcin Nowak - Zastosowanie funkcji sklejanych w zadaniu optymalnej identyfikacji, obserwacji stanu i regulatorze adaptacyjnym    

  

VIII. IDENTYFIKACJA
Przewodniczący: Witold Byrski, Zbigniew Nahorski

Środa, 29.06., 09:15, sala: E 118

 1. Jerzy Świątek (referat problemowy) - Identyfikacja kompleksów operacji przy ograniczonych możliwościach pomiarowych

 2. Ewa Bielińska - Identyfikowalność elementarnych modeli biliniowych

 3. Jarosław Figwer - Identyfikacja modeli Wienera z wykorzystaniem wielosinosoidalnych losowych sygnałów pobudzających

 4. Jarosław Figwer, Krzysztof Czyż - Identyfikacja modeli ciągłych obiektów dynamicznych z nierównomiernie próbkowanymi sygnałami

 5. Zygmunt Hasiewicz, Grzegorz Mzyk - Nieparametryczne metody estymacji
  i identyfikacji parametrów systemów nieliniowych

 6. Wiesław Krajewski - Zadanie upraszczania modeli jako problem interpolacyjny

 7. Piotr Ostalczyk, Radosław Cisz - Identyfikacja niecałkowitego rzędu pochodnej równania Bagley’a-Torvika

 8. Rafał Stanisławski, Krzysztof Latawiec - Rekursywna identyfikacja obiektów wielowymiarowych z wykorzystaniem funkcji bazy ortonormalnej

 

IX. IDENTYFIKACJA I ROZPOZNAWANIE
Przewodniczący: Leszek Rutkowski, Dariusz Uciński

Środa, 29.06., 15:05, sala E 118

 1. Mirosław Bereziński - Czynniki informacji i ryzyka w identyfikacji postaci modelu matematycznego

 2. Adam Piłat - Identyfikacja masy obiektu w zawieszeniu magnetycznym

 3. Robert Brzezki, Józef Ober - Identyfikacja biometryczna realizowana na podstawie ruchu oka

 4. Teresa Główka - Identyfikacja on-line w układzie aktywnego tłumienia hałasu – nowa metoda z dziedziny widm wyższych rzędów

 5. Jerzy Kasprzyk - Identyfikacja modeli dla celów aktywnego tłumienia hałasu

 6. Paweł Buczyński - Percepcyjna przestrzeń kolorów w przetwarzaniu i analizie obrazów komputerowych

 7. Dominika Gutowska, Longin Stolc - Identyfikacja osób na podstawie cech twarzy
  z zastosowaniem logiki rozmytej

 8. Sławomir Skoneczny - Poprawa kontrastu w zastosowaniu do przetwarzania obrazów szarościowych        

  

X. STEROWANIE KOMPLEKSAMI OPERACJI
Przewodniczący: Marek Libura, Włodzimierz Ogryczak

Poniedziałek, 27.06., 16:40, sala: E 118

 1. Jerzy Józefczyk (referat problemowy) - Odporne algorytmy podejmowania decyzji dla wybranych przypadków alokacji i szeregowania zadań w warunkach niepewności

 2. Adam Gałuszka, Andrzej Świerniak - Redukcja systemu STRIPS z uwzględnieniem niepełności informacji do zadania programowania liniowego

 3. Tomasz Śliwiński, Eugeniusz Toczyłowski - Algorytm harmonogramowania zadań podzielnych na maszynach równoległych przy uwzględnieniu przezbrojeń
  i ograniczeń zasobowych

 4. Jerzy Józefczyk - Nowe problemy i algorytmy szeregowania zadań na ruchomych realizatorach

 5. Wojciech Thomas - Hybrydowy algorytm szeregowania zadań na ruchomych realizatorach dla kryterium średniego czasu przepływu

 6. Paweł Sitek, Jarosław Wikarek, Zbigniew Banaszak - Zastosowanie programowania z ograniczeniami do wariantowania obsługi zleceń produkcyjnych w MŚP

 7. Robert Wójcik, Krzysztof Bzdyra, Zbigniew Banaszak - Zastosowanie technik programowania z ograniczeniami w zadaniach rozstrzygania konfliktów zasobowych

 

XI. METODY STOCHASTYCZNE - PROBLEMY NIEDETERMINISTYCZNE
Przewodniczący: Ryszard Gessing, Ireneusz Jóźwiak

Poniedziałek, 27.06., 14:00, sala: E 118

 1. Olgierd Hryniewicz (referat problemowy) - Wybór zmiennych w analizie systemowej – zastosowanie statystycznych metod badania zależności
  z wykorzystaniem nieprecyzyjnych danych

 2. Grzegorz Bialic, Marian Błachuta - Zastosowanie modelu inercyjnego
  z opóźnieniem do oceny jakości tłumienia zakłóceń stochastycznych w układach
  z regulatorami dyskretnymi PID

 3. Ryszard Koniewski - Rozproszona symulacja stochastycznych sieci Petriego

 4. Donat Orski - Zastosowanie zmiennych niepewnych do podejmowania decyzji dla obiektu o strukturze równoległej

 5. Longin Stolc - Niedeterministyczne układy równań w analizie sterowania systemami produkcyjnymi. Cz.1 – Liniowe zagadnienia przedziałowe i rozmyte

 6. Longin Stolc - Niedeterministyczne układy równań w analizie sterowania systemami produkcyjnymi. Cz.2 – Liniowe zagadnienia stochastyczne      

 7. Tadeusz Wacławski - Zmiennostrukturalne sterowanie rozmyte układem dynamicznym o właściwościach oscylacyjnych

 

XII. SZTUCZNA INTELIGENCJA I
Przewodniczący: Adam Grzech, Wiesław Traczyk

Poniedziałek, 27.06., 14:00, sala: E 121

 1. Leszek Rutkowski, Agata Pokropińska, Robert Nowicki (referat problemowy) - Linie izokryterialne: nowa metoda projektowania systemów rozmytych

 2. Bogdan Wilamowski (referat problemowy) - Implementation of Methods of Computational Intelligence

 3. Danuta Rutkowska - Sieci rozmytoneuronowe do sterowania: architektury typu RBF i MLP – system NEFCON

 4. Marcin Jastrzębski - Rozmyte modelowanie tarcia przy pomocy algorytmu pseudo-bakteryjnego i metody najmniejszych kwadratów

 5. Maciej Krawczak - Uczenie sieci neuronowych jako zadanie wieloetapowego sterowania optymalnego

 6. Krzysztof Patan - Warunki stabilności dynamicznej sieci neuronowej

 7. Marcin Relich, Mirosław Galicki - Ciągłe rekurencyjne sztuczne sieci neuronowe
  i ich zastosowanie w identyfikacji obiektów dynamicznych      

    

XIII. SZTUCZNA INTELIGENCJA II
Przewodniczący: Danuta Rutkowska, Roman Śmierzchalski

Poniedziałek, 27.06., 16:40, sala: E 121

 1. Józef Korbicz (referat problemowy) - Niepewność modeli sztucznej inteligencji
  w układach diagnostyki procesów

 2. Wiesław Traczyk - Wnioskowanie na podstawie wiedzy o postaci tekstowej

 3. Paweł Rotter, Andrzej M. Skulimowski - Sprzężenia informacyjne i aproksymacja preferencji w systemach wyszukiwania obrazów

 4. Paweł Wnuk - Genetyczna optymalizacja struktury modelu TSK na przykładzie siłownika pneumatycznego

 5. Janusz Papliński - Estymacja zmiennego opóźnienia w układach dynamicznych
  za pomocą algorytmów ewolucyjnych

 6. Adam Niewiadomski, Michał Bartyzel, Piotr S. Szczepaniak - Podsumowania lingwistyczne w ocenianiu algorytmów zautomatyzowanego egzaminowania
  na odległość

 7. Hanna Bury, Dariusz Wagner - Interpretacja ocen ekspertów przy użyciu profili Saariego

 

XIV. SYSTEMY STEROWANIA
Przewodniczący: Stanisław Bańka, Tadeusz Skoczkowski

Czwartek, 30.06., 09:15, sala: E 118

 1. Piotr Tatjewski (referat problemowy) - Regulacja predykcyjna w warstwowych strukturach sterowania

 2. Sebastian Plamowski, Piotr Tatjewski - Wdrażanie zaawansowanych układów regulacji w strukturze przełączanej

 3. Andrzej J. Marusak - Optymalne aproksymatory opóźnienia układów ciągłych oraz ich realizacje cyfrowe i analogowe

 4. Małgorzata I. Michalczyk - Dobór kroku adaptacji dla algorytmu FX-LMS

 5. Małgorzata I. Michalczyk - Adaptacyjne algorytmy sterowania dla przestrzennych stref ciszy

 6. Marek Pawełczyk - Optymalny układ sterowania do generacji stref ciszy
  w żądanym położeniu

 7. Marcin Chodźko, Krzysztof Marchełek, Arkadiusz Parus - Sterowanie eliminatorem drgań samowzbudnych z wykorzystaniem wewnętrznego modelu zakłóceń

 8. Marcin Leszczyński, Michał Syfert - Aplikacja systemu sterowania tolerującego uszkodzenia dla stanowiska laboratoryjnego walczaka               

 

XV. STEROWANIE I TECHNIKA KOMPUTEROWA
Przewodniczący: Wojciech Grega, Jarosław Figwer

Poniedziałek, 27.06., 16:40, sala: E 133

 1. Adam Grzech (referat problemowy) - Sterowanie ruchem w pakietowych sieciach komputerowych dla zapewnienia jakości usług

 2. Piotr Kulczycki, Jacek Waglowski - Optymalny układ stacji bazowych bezprzewodowego systemu transmisji danych LMDS

 3. Ireneusz J. Jóźwiak, Wojciech Laskowski - Zastosowanie gry symulacyjnej do analizy bezpieczeństwa systemów informatycznych

 4. Magdalena Turowska - Sterowanie przeciążeniem w sieci ATM w warunkach niepewności

 5. Tomasz Dębicki - Zastosowanie zmiennych niepewnych i losowych w problemie sterowania alokacją zadań w systemie wieloprocesorowym

 6. Michał Karpowicz, Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, Adam Kozakiewicz - Realizacja systemu sterowania ochroną przeciwpowodziową w środowisku gridów obliczeniowych

 7. Karol Grandek, Andrzej Gacek - UML-owy model systemu nadzorowania transmisji danych przez sterownik

 

XVI. TECHNIKA SYSTEMÓW – DIAGNOSTYKA
Przewodniczący: Zdzisław Kowalczuk, Paweł Lindstedt

Wtorek, 28.06., 09:15, sala: E118

 1. Paweł Lindstedt, Paweł Ostapkowicz - Zastosowanie elementów korekcyjnych automatyki w diagnostyce obiektów technicznych      

 2. Michał Syfert, Paweł Rzepiejewski, Paweł Wnuk, Jan Maciej Kościelny - System bieżącej diagnostyki stacji wyparnej       

 3. Paweł Wnuk, Michał Syfert - Diagnostyka procesów w strukturze zdecentralizowanej        

 4. Jan Maciej Kościelny, Michał Bartyś - Problem uszkodzeń wielokrotnych
  w diagnostyce procesów przemysłowych 

 5. Edward Michalewski - Blok analizy diagnostycznej pakietu Diana jako źródło wiedzy

 6. Dariusz Szewczyk - Optymalne rozmieszczenie czujników pomiarowych dla liniowego układu o parametrach rozłożonych  

 7. Jerzy Respondek - Aproksymacyjna sterowalność układów mechanicznych

 8. Jan W. Owsiński, Andrzej Gutkiewicz - Prosty system indeksowania i klasyfikacji dokumentów w obrębie określonej dziedziny

 

XVII. APARATURA AUTOMATYKI
Przewodniczący: Andrzej Dzieliński, Piotr Tatjewski

Środa, 29.06., 09:15, sala: E 121

 1. Tadeusz Missala - Urządzenie/system automatyki jako system związany
  z bezpieczeństwem

 2. Zbigniew Świder, Leszek Trybus - Zdalne strojenie częstotliwościowe regulatorów przemysłowych

 3. Krzysztof B. Janiszowski - Zmniejszenie wpływu ograniczeń elementu wykonawczego w układach z regulatorem PID poprzez dynamiczną modyfikację wartości zadanej

 4. Zbigniew Pietrusiński - Struktura i właściwości funkcjonalne modułowo aparatowego systemu automatyki MASAP

 5. Paweł Piątek - Sterowanie magnetycznym zawieszeniem z wykorzystaniem szybkich sterowników opartych na technologii FPGA

 6. Jakub Takosoglu, Ryszard Dindorf - Sterowanie rozmyte serwonapędu  elektropneumatycznego

 7. Jan Leszczyński - Metoda syntezy regulatora dyskretnego

 8. Wojciech Trzasko - Dydaktyczne laboratorium sterowników przemysłowych

 

XVIII. ROBOTY I
Przewodniczący: Krzysztof Kozłowski, Krzysztof Tchoń

Poniedziałek, 27.06., 14:00, sala: E 122

 1. Edward Jezierski (referat problemowy) - Sterowanie impedancyjne robotów
  z napędami pneumatycznymi

 2. Andrzej Englot, Aleksander Mazgaj - Modernizacja sterowania robota IRb-6

 3. Mieczysław Zaczyk - Regulatory rozmyte w sterowaniu robota przemysłowego IRb-6

 4. Jerzy Garus - Ocena zdolności układu napędowego robota podwodnego do wytwarzania zadanych sterowań

 5. Paweł Łaski, Ryszard Dindorf - Badanie modelowe manipulatora elektropneumatycznego typu tripod

 6. Piotr Szynkarczyk, Sebastian Pawłowski, Tomasz Krakówka, Rafał Czupryniak, Stanisław Nycz, Michał Kulawiec, Mariusz Kozak, Sławomir Kapelko, Adam Andrzejuk - Robot antyterrorystyczny – wybrane zagadnienia konstrukcyjne

 

XIX. ROBOTY II
Przewodniczący: Krzysztof Janiszowski, Tadeusz Missala

Poniedziałek, 27.06., 16:40, sala: E 122

 1. Krzysztof Kozłowski, Dariusz Pazderski, Marcin Kiełczewski - Stabilizacja do punktu dwukołowego robota mobilnego z wykorzystaniem algorytmów zmiennych w czasie

 2. Maciej Michałek, Krzysztof Kozłowski - Sterowanie nieholonomicznym systemem łańcuchowym metodą orientowania pola wektorowego

 3. Krzysztof Tchoń, Janusz Jakubiak - Powtarzalny algorytm kinematyki odwrotnej dla podwójnie nieholonomicznych manipulatorów mobilnych

 4. Cezary Wildner, Jerzy E. Kurek - Identyfikacja modelu robota za pomocą rekurencyjnych sieci neuronowych – synteza układu sterowania robota

 5. Artur Babiarz - Nowe kryterium przeszukiwania w metodzie bazującej na algorytmie PRM

 6. Andrzej Żak - Modelowanie dynamiki robotów podwodnych

  

XX. ZASTOSOWANIA TECHNICZNE I
Przewodniczący: Andrzej Dębowski, Leszek Trybus

Wtorek, 28.06., 09:15, sala: E 121

 1. Zbigniew Kowalski, Marcin Drewka (referat problemowy) - Układy automatyki statku oraz metody wspomagania ich projektowania

 2. Ryszard Arendt, Andrzej Kopczyński, Marcin Wojtczak - Zastosowanie modeli matematycznych przy projektowaniu steru strumieniowego i napędu elektrycznego statku

 3. Ryszard Arendt, Marian Kostrzewski, Zbigniew Kowalski, Ewa van Uden - Struktura i wybrane procedury systemu z bazą wiedzy do projektowania automatyki podsystemów energetycznych statków

 4. Piotr Borkowski, Zenon Zwierzewicz - Algorytm stabilizacji kursu statku w oparciu o komputerowy model dynamiki

 5. Witold Gierusz - Sterowanie precyzyjne statkiem za pomocą wielowymiarowych regulatorów odpornych

 6. Andrzej Łebkowski, Roman Śmierzchalski, Marcin Tobiasz, Krzysztof Dziedzicki, Mirosław Tomera - System bezpiecznego i optymalnego sterowania statkiem na morzu

 7. Andrzej Łebkowski, Roman Śmierzchalski, Mirosław Tomera - Modelowanie obszarów niebezpiecznych i pogodowych w procesie wyznaczania trasy przejścia statku

 8. Józef Małecki - Symulacja precyzyjnego ruchu okrętu

 

XXI. ZASTOSOWANIA TECHNICZNE II
Przewodniczący: Jan M. Kościelny, Jan Leszczyński

Wtorek, 28.06., 09:15, sala: E 122

 1. Roman Śmierzchalski - Problemy automatyzacji systemu elektroenergetycznego statku

 2. Marcin Tobiasz, Mirosław Tomera, Andrzej Łebkowski, Krzysztof Dziedzicki, Roman Śmierzchalski - Regulator trajektorii w aspekcie sterowania statkiem w sytuacji kolizyjnej

 3. Anna Witkowska, Mirosław Tomera, Roman Śmierzchalski - Zastosowanie metody backstepping do sterowania ruchem statku

 4. Grażyna Barna - Matematyczny model pojazdu szynowego dla celów projektowania i testowania układów wykrywania i likwidacji poślizgu przy hamowaniu

 5. Arkadiusz Warmus, Janusz Baran - Zdalne sterowanie modelem pojazdu
  z wykorzystaniem kamery USB i oprogramowania IMAQ Vision

 6. Robert Głębocki - Wybrane problemy sterowania lotem przestrzennym inteligentnych pocisków moździerzowych

 7. Robert Głęboki, Ryszard Vogt - Analiza metod sterowania małych obiektów latających

 8. Maciej Rosół, Przemysław Gorczyca - Sterowanie rozproszone laboratoryjnym modelem helikoptera

 

XXII. ZASTOSOWANIA TECHNICZNE III
Przewodniczący: Krzysztof Latawiec, Eugeniusz Toczyłowski

Środa, 29.06., 09:15, sala: E 122

 1. Krzysztof Bartecki, Ryszard Rojek - Neuronowo-adaptacyjne sterowanie procesem wymiany ciepła

 2. Wojciech Grega - Sterowanie modelem nagrzewnicy powietrza przez sieć Ethernet

 3. Tadeusz Skoczkowski, Marian Kalus - Regulacja neuro-rozmyta temperatury stalowej rury w procesie nagrzewania i wyżarzania indukcyjnego

 4. Dariusz Tomkiewicz - Sterowanie minimalnowariancyjne procesem suszenia konwekcyjnego

 5. Krzysztof Dziedzicki, Roman Śmierzchalski - Optymalizacja produkcji elektrociepłowni współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą

 6. Tomasz Szczygieł - Sterowanie kompensacją mocy biernej w systemach elektroenergetycznych w ujęciu programowania w logice z ograniczeniami

 7. Mieczysław A. Brdyś, Michał Grochowski, Kazimierz Duzinkiewicz, Piotr Deinrych, Jingsong Wang - Miękko przełączane sterowanie predykcyjne w zastosowaniu do systemów ściekowych

 8. Kazimierz Duzinkiewicz, Arkadiusz Cimiński - Modelowanie sieci wodociągowych – podejście do problemu szkieletyzacji

 

XXIII. ZASTOSOWANIA TECHNICZNE IV
Przewodniczący: Zbigniew Banaszak, Zbigniew Kowalski

Środa, 29.06., 15:05, sala: E 122

 1. Agnieszka Brzezińska, Tadeusz Stefański - Regulacja prędkości kątowej silnika indukcyjnego z niesztywnym zamocowaniem masy obciążenia z zastosowaniem regulatora neuronowego

 2. Tadeusz Stefański, Agnieszka Brzezińska - Problem tłumienia oscylacji w stanie nieustalonym układu silnik indukcyjny-masa obciążenia

 3. Wojciech J. Klimasara, Marek Ludwiński, Marek Pachuta, Zbigniew Pilat, Marcin Słowikowski - Stanowisko pomiarowe z manipulatorem portalowym do badań właściwości i parametrów skanerów laserowych        

 4. Zygmunt Kuś - Zastosowanie regulatora adaptacyjnego dla zasilaczy odbiorników łukowych przy zmiennym przepływie gazu plazmotwórczego

 5. Bogdan Broel-Plater - Sterowanie rozmyte pracą wtryskarki tworzywa sztucznego

 6. Andrzej Dębowski, Wojciech Błasiński, Andrzej Potapczyk - Zintegrowany układ sterowania turbosprężarką napędzaną przez turbinę parową

 7. Konrad Gromaszek - Sterowanie zespołem krajalnic. Regulacja predykcyjna
  i modelowanie

 8. Marek Kęciek, Tomasz Kleniewski, Wiesław Kopacz, Zbigniew Pilat, Andrzej Szawłowski - Modyfikacje w sterowaniu i technologii celem zwiększenia wydajności zautomatyzowanego montażu zespołów nitowanych  

 

XXIV. ZASTOSOWANIA TECHNICZNE V
Przewodniczący: Edward Jezierski, Tadeusz Stefański

Czwartek, 30.06., 09:15, sala: E 121

 1. Jacek Korniak, Ryszard Rojek - Aspekt energetyczny sterowania rozmytego samochodowym układem napędowym

 2. Aleksander Jastriebow, Stanisław Gad, Grzegorz Słoń, Dariusz Kałwa, Mariusz Łaskawski - Metody sztucznej inteligencji w diagnostyce wyposażenia elektrycznego samochodów

 3. Sebastian Chamera, Igor Maciejewski, Tomasz Krzyżyński - Modelowanie
  i symulacja aktywnego systemu wibroizolacji siedziska samochodu ciężarowego przy sterowaniu konwencjonalnym i rozmytym

 4. Zenon Ociepa - Interakcyjne programowanie systemu sterowania procesem formowania szyb samochodowych

 5. Piotr Zaporski, Wojciech Tarnowski - Modelowanie pomieszczeń bytowych do celów sterowania klimatem

 6. Wojciech Szydełko - Przesyłanie głosu w sieci LON z zastosowaniem w automatyce budynku

 7. Wojciech Kozłowski - Algorytm aproksymacji brakujących pomiarów
  w modelowaniu procesów geostatystycznych

 8. Piotr Arabas, Krzysztof Malinowski - Hierarchiczny system obrony przeciwrakietowej – porównanie strategii koordynacji

 

XXV. ZASTOSOWANIA NIETECHNICZNE
Przewodniczący: Andrzej Straszak, Jerzy Świątek

Czwartek, 30.06., 09:15, sala: E 122

 1. Antoni Niederliński (referat problemowy) - Automatyzacja wnioskowania prawniczego        

 2. Lech Kruś - Problemy konstrukcji komputerowych systemów wspomagających zarządzanie kapitałami z uwzględnieniem ryzyka

 3. Krzysztof Fleszar, Eugeniusz Toczyłowski - Algorytmy przybliżonego rozwiązywania problemu aukcji kombinatorycznej   

 4. Mariusz Kaleta, Eugeniusz Toczyłowski - Analiza parametryczna kosztów ograniczeń zasobowych podczas bilansowania rynku lokalnego

 5. Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski, Izabela Żółtowska - Mechanizmy bilansowania ofert na lokalnym rynku energii przy wypukłych funkcjach kosztów

 6. Kamil Smolira, Eugeniusz Toczyłowski - Struktura rynkowych mechanizmów czasu rzeczywistego w systemach rozproszonych

 7. Mirosław Bereziński, Michał Inkielman, Dariusz Wagner - Sieciowy stochastyczny model procesu kształcenia w szkole wyższej

 8. Maciej Romaniuk, Tatiana Ermolieva - Zastosowanie metod symulacyjnych
  w problematyce obrotu obligacjami katastroficznymi

             

XXVI. MODELOWANIE, OPTYMALIZACJA I STEROWANIE DLA OŚRODKÓW SPRĘŻYSTYCH
Przewodniczący: Zygmunt Hasiewicz, Jerzy Klamka

Wtorek, 28.06., 16:20, sala: E 118

 1. Łukasz Bartkowiak, Irena Pawłow - Problem separacji faz w stopach sprężystych

 2. Sławomir Czarnecki - Implementacja numeryczna algorytmu optymalizacji globalnej bazującego na teorii krzywej Peano

 3. Andrzej Myśliński - Optymalizacja kształtu termolepkosprężystych sprzężonych zagadnień kontaktowych        

 4. Jan Sokołowski, Antoni Żochowski - Zwarta modyfikacja formy energii i pochodna topologiczna w zagadnieniach kontaktowych

 

Pokaz robotów mobilnych
Środa, 26.06., 17:45, Gmach Elektroniki, I piętro, korytarz

 

 

 

IBS PAN, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, tel. (22) 837-05-21
webmaster: Aneta M.Pielak